Previous issue | Archive   

Volume 12 (3); 2021

Research Papers

Ethanol Extracted from Radix of Actinidia Chinensis Inhibits Human Colon Tumor Through Inhibiting Notch-signaling Pathway
Wanle Hu, Chenchen Wu, Chenchen Yuan, Minyuan Chen, Chun Jin, Chenguo Zheng
J. Cancer 2021; 12(3): 622-629. doi:10.7150/jca.51275
[Abstract] [Full text] [PDF]

The oncogenic and prognostic role of PDK1 in the progression and metastasis of ovarian cancer
Shasha Yao, Wenwen Shang, Lei Huang, Rui Xu, Ming Wu, Fang Wang
J. Cancer 2021; 12(3): 630-643. doi:10.7150/jca.47278
[Abstract] [Full text] [PDF]

Genomic and clinical characteristics of MET exon14 alterations in a large cohort of Chinese cancer patients revealed distinct features and a novel resistance mechanism for crizotinib
Tianli Cheng, Zhongping Gu, Danni Song, Sisi Liu, Xiaoling Tong, Xue Wu, Zhifeng Lin, Wei Hong
J. Cancer 2021; 12(3): 644-651. doi:10.7150/jca.49391
[Abstract] [Full text] [PDF]

A Double-Edged Sword: The Anti-Cancer Effects of Emodin by Inhibiting the Redox-Protective Protein MTH1 and Augmenting ROS in NSCLC
Divya Wahi, Deepika Soni, Abhinav Grover
J. Cancer 2021; 12(3): 652-681. doi:10.7150/jca.41160
[Abstract] [Full text] [PDF]

N6-methyladenosine RNA methylation regulators contribute to the progression of prostate cancer
Qunying Wu, Xing Xie, Yiming Huang, Shanshan Meng, Youcheng Li, Huifeng Wang, Yanling Hu
J. Cancer 2021; 12(3): 682-692. doi:10.7150/jca.46379
[Abstract] [Full text] [PDF]

Diagnostic and prognostic value of FOXD1 expression in head and neck squamous cell carcinoma
Shijie Qiu, Dan Li, Zhisen Shen, Qun Li, Yi Shen, Hongxia Deng, Yidong Wu, Chongchang Zhou
J. Cancer 2021; 12(3): 693-702. doi:10.7150/jca.47978
[Abstract] [Full text] [PDF]

Decoding Immune Heterogeneity of Melanoma and identifying immune-prognostic hub genes
Yu Zhang, Siyu Hao, Yingli Gao, Weina Sun, Yuzhen Li
J. Cancer 2021; 12(3): 703-716. doi:10.7150/jca.50277
[Abstract] [Full text] [PDF]

Nogo-B receptor is required for stabilizing TGF-β type Ireceptor and promotes the TGF-β1-induced epithelial-to-mesenchymal transition of non-small cell lung cancer
Donghua Wu, Baofeng Zhao, Yang Song, Xinming Chi, Hailu Fu, Tiantong Guan, Liyuan Zhang, Xueguang Yang, Ke Hu, Rong Huang, Xiaomeng Jin, Qing Robert Miao, Shujuan Shao
J. Cancer 2021; 12(3): 717-725. doi:10.7150/jca.50483
[Abstract] [Full text] [PDF]

MRI-Based Radiomic Model for Preoperative Risk stratification in Stage I Endometrial Cancer
Jingya Chen, Hailei Gu, Weimin Fan, Yaohui Wang, Shuai Chen, Xiao Chen, Zhongqiu Wang
J. Cancer 2021; 12(3): 726-734. doi:10.7150/jca.50872
[Abstract] [Full text] [PDF]

Identification of Seven Cell Cycle-Related Genes with Unfavorable Prognosis and Construction of their TF-miRNA-mRNA regulatory network in Breast Cancer
Zhipeng Hong, Qinglan Wang, Chengye Hong, Meimei Liu, Pengqin Qiu, Rongrong Lin, Xiaolan Lin, Fangfang Chen, Qiuhuang Li, Lingling Liu, Chuan Wang, Debo Chen
J. Cancer 2021; 12(3): 740-753. doi:10.7150/jca.48245
[Abstract] [Full text] [PDF]

Diagnostic Accuracy of MRI for Detecting Cervical Invasion in Patients with Endometrial Carcinoma: A Meta-Analysis
Qiu Bi, Guoli Bi, Junna Wang, Jie Zhang, Hongliang Li, Xiarong Gong, Lixiang Ren, Kunhua Wu
J. Cancer 2021; 12(3): 754-764. doi:10.7150/jca.52797
[Abstract] [Full text] [PDF]

Comparison of Endoscopic Submucosal Dissection Application on Mucosal Tumor and Subepithelial Tumor in stomach
Wen-Hung Hsu, Tzung-Shiun Wu, Meng-Shu Hsieh, Yu-Min Kung, Yao-Kuang Wang, Jeng-Yih Wu, Fang-Jung Yu, Chao-Hung Kuo, Yu-Chung Su, Jaw-Yuan Wang, Deng-Chyang Wu, Huang-Ming Hu
J. Cancer 2021; 12(3): 765-770. doi:10.7150/jca.47653
[Abstract] [Full text] [PDF]

Upregulation of miR-1254 promotes Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation, Migration, and Invasion via Inactivation of the Hippo-YAP signaling pathway by decreasing PAX5
Xu Lu, Chao Yang, Yuanchang Hu, Jian Xu, Chengyu Shi, Jianhua Rao, Weixin Yu, Feng Cheng
J. Cancer 2021; 12(3): 771-789. doi:10.7150/jca.49680
[Abstract] [Full text] [PDF]

A Novel Nomogram for Predicting the Survival of Patients with Invasive Upper Tract Urothelial Carcinoma
Zaishang Li, Xueying Li, Yonghong Li, Ying Liu, Peng Du, Zenqing Liu, Kefeng Xiao
J. Cancer 2021; 12(3): 790-798. doi:10.7150/jca.50419
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

The oncogenic role of protein kinase D3 in cancer
Yan Liu, Hang Song, Yehui Zhou, Xinxing Ma, Jing Xu, Zhenghong Yu, Liming Chen
J. Cancer 2021; 12(3): 735-739. doi:10.7150/jca.50899
[Abstract] [Full text] [PDF]