Issue cover v12i4

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 12 (4); 2021

Research Papers

Infiltrating Immune Cells in Gastric Cancer: A Novel Predicting Model for Prognosis
Wenjie Li, Mengting Li, Haizhou Wang, Yanan Peng, Shouquan Dong, Yuanyuan Lu, Fan Wang, Fei Xu, Lan Liu, Qiu Zhao
J. Cancer 2021; 12(4): 965-975. doi:10.7150/jca.51079
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


JMJD8 Promotes Malignant Progression of Lung Cancer by Maintaining EGFR Stability and EGFR/PI3K/AKT Pathway Activation
Bo Zhang, Yao Zhang, Xizi Jiang, Hongbo Su, Qiongzi Wang, Muli Wudu, Jun Jiang, Hongjiu Ren, Yitong Xu, Zongang Liu, Xueshan Qiu
J. Cancer 2021; 12(4): 976-987. doi:10.7150/jca.50234
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


UC2288 induces cell apoptosis of nasopharyngeal carcinoma cells via inhibiting EGFR/ERK pathway
Renba Liang, Xiaodong Zhu
J. Cancer 2021; 12(4): 988-995. doi:10.7150/jca.48282
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Multiple microarray analyses identify key genes associated with the development of Non-Small Cell Lung Cancer from Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Lemeng Zhang, Jianhua Chen, Hua Yang, Changqie Pan, Haitao Li, Yongzhong Luo, Tianli Cheng
J. Cancer 2021; 12(4): 996-1010. doi:10.7150/jca.51264
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


EHMT2 inhibitor BIX-01294 induces endoplasmic reticulum stress mediated apoptosis and autophagy in diffuse large B-cell lymphoma cells
Linyan Xu, Xiang Gao, Pu Yang, Wei Sang, Jun Jiao, Mingshan Niu, Mengdi Liu, Yuanyuan Qin, Dongmei Yan, Xuguang Song, Cai Sun, Yu Tian, Feng Zhu, Xiaoshen Sun, Lingyu Zeng, Zhenyu Li, Kailin Xu
J. Cancer 2021; 12(4): 1011-1022. doi:10.7150/jca.48310
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Comparison of clinicopathological parameters, prognosis, micro-ecological environment and metabolic function of Gastric Cancer with or without Fusobacterium sp. Infection
Siru Nie, Ang Wang, Yuan Yuan
J. Cancer 2021; 12(4): 1023-1032. doi:10.7150/jca.50918
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Polarization of intestinal tumour-associated macrophages regulates the development of schistosomal colorectal cancer
Zijian Wang, Zhixiang Du, Haoyu Sheng, Xiuliang Xu, Wenjie Wang, Jian Yang, Jian Sun, Jianghua Yang
J. Cancer 2021; 12(4): 1033-1041. doi:10.7150/jca.48985
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Inhibition of Nrf2/HO-1 signaling pathway by Dextran Sulfate suppresses angiogenesis of Gastric Cancer
Yuanyi Xu, Yuanyuan Yang, Yunning Huang, Qian Ma, Jing Shang, Jiaxin Guo, Xiangmei Cao, Xiaofei Wang, Mengqi Li
J. Cancer 2021; 12(4): 1042-1060. doi:10.7150/jca.50605
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


LncRNA loc339803 acts as CeRNA of miR-30a-5p to promote the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells
Cailin Xue, Xudong Zhang, Peng Gao, Xiaohan Cui, Chunfu Zhu, Xihu Qin
J. Cancer 2021; 12(4): 1061-1072. doi:10.7150/jca.52413
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Long Noncoding RNA FAM225A Promotes Esophageal Squamous Cell Carcinoma Development and Progression via Sponging MicroRNA-197-5p and Upregulating NONO
Pengyuan Zhu, Haitao Huang, Shaorui Gu, Zhenchuan Liu, Xin Zhang, Kaiqin Wu, Tiancheng Lu, Lei Li, Chenglai Dong, Chongjun Zhong, Yongxin Zhou
J. Cancer 2021; 12(4): 1073-1084. doi:10.7150/jca.51292
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Cigarette smoking promotes keratinocyte malignancy via generation of cancer stem-like cells
Shuchun Lin, Wenfeng Mei, Haichun Lai, Xiufeng Li, Huanjiao Weng, Jiani Xiong, Xiuyun Lin, Tao Zeng, Qiong Zhang, Xing Liu, Yunlu Xu, Shubin Fang, Rong Jin, Xiaohua Hu, Jieming Xie, Jianbo Yang, Yiqing Zheng, Yuanzhong Chen, Jizhen Lin
J. Cancer 2021; 12(4): 1085-1093. doi:10.7150/jca.50746
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The prognostic value of tumor-stromal ratio combined with TNM staging system in esophagus squamous cell carcinoma
Ruyuan He, Donghang Li, Bohao Liu, Jie Rao, Heng Meng, Weichen Lin, Tao Fan, Bo Hao, Lin Zhang, Zilong Lu, Haojie Feng, Ziyao Zhang, Jingping Yuan, Qing Geng
J. Cancer 2021; 12(4): 1105-1114. doi:10.7150/jca.50439
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Increased expression of CELSR3 indicates a poor prognostic factor for Prostate Cancer
Xuanrong Chen, Qianwang Ma, Yixi Liu, Hanling Li, Zihao Liu, Zheng Zhang, Yuanjie Niu, Zhiqun Shang
J. Cancer 2021; 12(4): 1115-1124. doi:10.7150/jca.49567
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Comparative Efficacy and Safety of PD-1/PD-L1 Inhibitors for Patients with Solid Tumors: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-analysis
Qingyuan Huang, Yuzhen Zheng, Zhendong Gao, Lianxiong Yuan, Yihua Sun, Haiquan Chen
J. Cancer 2021; 12(4): 1133-1143. doi:10.7150/jca.49325
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


MicroRNA-202 suppresses glycolysis of pancreatic cancer by targeting hexokinase 2
Shuang-Jia Wang, Xiu-Dong Li, Lu-Peng Wu, Ping Guo, Liu-Xing Feng, Bin Li
J. Cancer 2021; 12(4): 1144-1153. doi:10.7150/jca.43379
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Anti-fibrotic properties of an adiponectin paralog protein, C1q/TNF-related protein 6 (CTRP6), in diffuse gastric adenocarcinoma
Yoshinori Iwata, Itaru Yasufuku, Chiemi Saigo, Yusuke Kito, Tamotsu Takeuchi, Kazuhiro Yoshida
J. Cancer 2021; 12(4): 1161-1168. doi:10.7150/jca.46765
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Cytochalasin H isolated from mangrove-derived endophytic fungus inhibits epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness via YAP/TAZ signaling pathway in non-small cell lung cancer cells
Zihan Xiu, Jiao Liu, Xin Wu, Xiangyong Li, Sanzhong Li, Xiaofeng Wu, Xiaohua Lv, Hua Ye, Xudong Tang
J. Cancer 2021; 12(4): 1169-1178. doi:10.7150/jca.50512
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Decision-making of adjuvant therapy in pT1N1M0 gastric cancer: Should radiotherapy be added to chemotherapy? A propensity score-matched analysis
Siwei Pan, Songcheng Yin, Zhi Zhu, Funan Liu, Huimian Xu
J. Cancer 2021; 12(4): 1179-1189. doi:10.7150/jca.52123
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


LncRNA FAM83A-AS1 promotes ESCC progression by regulating miR-214/CDC25B axis
Jinlin Jia, Hongle Li, Jie Chu, Jinxiu Sheng, Chang Wang, Zimo Jia, Weiwei Meng, Huiqing Yin, Junhu Wan, Fucheng He
J. Cancer 2021; 12(4): 1200-1211. doi:10.7150/jca.54007
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Long-term survival trend after primary total laryngectomy for patients with locally advanced laryngeal carcinoma
Zhongyang Lin, Hanqing Lin, Yuqing Chen, Yuanteng Xu, Xihang Chen, Hui Fan, Xiaobo Wu, Xiaoying Ke, Chang Lin
J. Cancer 2021; 12(4): 1220-1230. doi:10.7150/jca.50404
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


miR-1262 suppresses gastric cardia adenocarcinoma via targeting oncogene ULK1
Yan Zheng, Mengyu Xie, Nasha Zhang, Jiandong Liu, Yemei Song, Liqing Zhou, Ming Yang
J. Cancer 2021; 12(4): 1231-1239. doi:10.7150/jca.46971
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Prognostic significance of KRT19 in Lung Squamous Cancer
Xun Yuan, Ming Yi, Bing Dong, Qian Chu, Kongming Wu
J. Cancer 2021; 12(4): 1240-1248. doi:10.7150/jca.51179
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Identification of marker genes and cell subtypes in castration-resistant prostate cancer cells
Xiao-Dan Lin, Ning Lin, Ting-Ting Lin, Yu-Peng Wu, Peng Huang, Zhi-Bin Ke, Yun-Zhi Lin, Shao-Hao Chen, Qing-Shui Zheng, Yong Wei, Xue-Yi Xue, Rong-Jin Lin, Ning Xu
J. Cancer 2021; 12(4): 1249-1257. doi:10.7150/jca.49409
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Combined assay of Circulating Tumor DNA and Protein Biomarkers for early noninvasive detection and prognosis of Non-Small Cell Lung Cancer
Jian-xin Yin, Wen-wei Hu, Hua Gu, Jian-min Fang
J. Cancer 2021; 12(4): 1258-1269. doi:10.7150/jca.49647
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Autophagy-mediated tumor cell survival and progression of breast cancer metastasis to the brain
Aparna Maiti, Nitai C. Hait
J. Cancer 2021; 12(4): 954-964. doi:10.7150/jca.50137
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Advances in radiotherapy and comprehensive treatment of high-grade glioma: immunotherapy and tumor-treating fields
Shiyu Liu, Qin Zhao, Weiyan Shi, Zhuangzhuang Zheng, Zijing Liu, Lingbin Meng, Lihua Dong, Xin Jiang
J. Cancer 2021; 12(4): 1094-1104. doi:10.7150/jca.51107
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


GDF15/GFRAL Pathway as a Metabolic Signature for Cachexia in Patients with Cancer
Darakhshan Sohail Ahmed, Stéphane Isnard, John Lin, Bertrand Routy, Jean-Pierre Routy
J. Cancer 2021; 12(4): 1125-1132. doi:10.7150/jca.50376
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


An update in clinical utilization of photodynamic therapy for lung cancer
Kai Wang, Boxin Yu, Janak L. Pathak
J. Cancer 2021; 12(4): 1154-1160. doi:10.7150/jca.51537
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research progress in the role and mechanism of Cadherin-11 in different diseases
Xinyi Chen, Hongjiao Xiang, Shiyu Yu, Yifei Lu, Tao Wu
J. Cancer 2021; 12(4): 1190-1199. doi:10.7150/jca.52720
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy in breast cancer: development and challenges
Sara Toulouie, Gary Johanning, Yihui Shi
J. Cancer 2021; 12(4): 1212-1219. doi:10.7150/jca.54095
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]