Previous issue | Archive   

Volume 12 (11); 2021

Research Papers

toc.jpg

Highly deregulated lncRNA LOC is associated with overall worse prognosis in Hepatocellular Carcinoma patients
Lee Jin Lim, Lay Hiang Ling, Yu Pei Neo, Alexander Y.F. Chung, Brian K.P. Goh, Pierce K.H. Chow, Chung Yip Chan, Peng Chung Cheow, Ser Yee Lee, Tony K.H. Lim, Samuel S. Chong, London L. P. J. Ooi, Caroline G. Lee
J. Cancer 2021; 12(11): 3098-3113. doi:10.7150/jca.56340
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Describing Treatment Patterns for Elderly Patients with Intrahepatic Cholangiocarcinoma and Predicting Prognosis by a Validated Model: A Population-Based Study
Hanlong Zhu, Kun Ji, Wei Wu, Si Zhao, Jian Zhou, Chunmei Zhang, Ruiyi Tang, Lin Miao
J. Cancer 2021; 12(11): 3114-3125. doi:10.7150/jca.53978
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The natural compound n-butylidenephthalide kills high-grade serous ovarian cancer stem cells by activating intrinsic apoptosis signaling pathways
Yu-Hsun Chang, Kun-Chi Wu, Dah-Ching Ding
J. Cancer 2021; 12(11): 3126-3135. doi:10.7150/jca.51650
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Association Between Smoking And Cancers Among Women: Results From The FRiCaM Multisite Cohort Study
Angelo Giosuè Mezzoiuso, Anna Odone, Carlo Signorelli, Antonio Giampiero Russo
J. Cancer 2021; 12(11): 3136-3144. doi:10.7150/jca.54624
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

CDC37L1 acts as a suppressor of migration and proliferation in gastric cancer by down-regulating CDK6
Li Li, Xinyi Tao, Yandong Li, Yong Gao, Qinchuan Li
J. Cancer 2021; 12(11): 3145-3153. doi:10.7150/jca.56097
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

MiRNA-202-5p promotes Colorectal Carcinogenesis through suppression of PTEN
Jing Huang, Yaqin Zhang, Yuan Xu, Qi Xie, Shuang Wu, Yi Dong, Bing Chen, Yang Xia, Lili Guo, Qun Li, Hao Gu, Wanglai Hu
J. Cancer 2021; 12(11): 3154-3163. doi:10.7150/jca.56186
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Signature of gene aberrant alternative splicing events in pancreatic adenocarcinoma prognosis
Jun Yao, Yu-Chen Tang, Bin Yi, Jian Yang, Yun Chai, Ni Yin, Zi-Xiang Zhang, Yi-Jun Wei, De-Chun Li, Jian Zhou
J. Cancer 2021; 12(11): 3164-3179. doi:10.7150/jca.48661
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Adjuvant Radiotherapy of Involved Field versus Elective Lymph Node in Patients with Operable Esophageal Squamous Cell Cancer: A Single Institution Prospective Randomized Controlled Study
Ruifeng Liu, Xueliang Zhang, Qiuning Zhang, Hongtao Luo, Shihong Wei, Tingting Liu, Shilong Sun, Zhiqiang Liu, Zheng Li, Jinhui Tian, Xiaohu Wang
J. Cancer 2021; 12(11): 3180-3189. doi:10.7150/jca.50108
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Serum metabolomics analysis for the progression of esophageal squamous cell carcinoma
Xia Li, Lihong Zhao, Mengke Wei, Jiali Lv, Yawen Sun, Xiaotao Shen, Deli Zhao, Fuzhong Xue, Tao Zhang, Jialin Wang
J. Cancer 2021; 12(11): 3190-3197. doi:10.7150/jca.54429
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Overexpression of ZNF460 predicts worse survival and promotes metastasis through JAK2/STAT3 signaling pathway in patient with colon cancer
Tengfei Hao, Jiannan Xu, Sufen Fang, Jianlong Jiang, Xinyuan Chen, Wenhui Wu, Liang Li, Mingzhe Li, Changhua Zhang, Yulong He
J. Cancer 2021; 12(11): 3198-3208. doi:10.7150/jca.55079
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Longnon-coding RNA BLACAT2 promotes gastric cancer progression via the miR-193b-5p/METTL3 pathway
Hao Hu, Qi Kong, Xiao-xu Huang, Hao-ran Zhang, Kai-feng Hu, Yan Jing, Yang-fan Jiang, Yue Peng, Long-chao Wu, Qi-sheng Fu, Li Xu, Ya-bin Xia
J. Cancer 2021; 12(11): 3209-3221. doi:10.7150/jca.50403
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Targeted Sequencing Analysis of Predominant Histological Subtypes in Resected Stage I Invasive Lung Adenocarcinoma
Yan Li, Yan Tan, Song Hu, Jun Xie, Zhantao Yan, Xian Zhang, Yun Zong, Han Han-Zhang, Qing Li, Chong Li
J. Cancer 2021; 12(11): 3222-3229. doi:10.7150/jca.51405
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Clinical diagnostic values of transfer RNA-derived fragment tRF-19-3L7L73JD and its effects on the growth of gastric cancer cells
Yijing Shen, Yaoyao Xie, Xiuchong Yu, Shuangshuang Zhang, Qiuyan Wen, Guoliang Ye, Junming Guo
J. Cancer 2021; 12(11): 3230-3238. doi:10.7150/jca.51567
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Increased Expression of KNSTRN in Lung Adenocarcinoma Predicts Poor Prognosis: A Bioinformatics Analysis Based on TCGA Data
Pengbo Deng, Rongrong Zhou, Jinghui Zhang, Liming Cao
J. Cancer 2021; 12(11): 3239-3248. doi:10.7150/jca.51591
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Hsa_circ_0091581 promotes glioma progression by regulating RMI1 via sponging miR-1243-5p
Jin Qian, Yingna Xu, Xing Xu, Zhenyu Tao, Yang Luo, Yichang Xu, Yong Zhang, Chunfa Qian
J. Cancer 2021; 12(11): 3249-3256. doi:10.7150/jca.55558
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Oridonin inhibits tumor angiogenesis and induces vessel normalization in experimental colon cancer
Jing Zhou, Yaocheng Li, Xuejing Shi, Shulan Hao, Fupeng Zhang, Zhi Guo, Yu Gao, Hao Guo, Likun Liu
J. Cancer 2021; 12(11): 3257-3264. doi:10.7150/jca.55929
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Identification of an apoptosis-related prognostic gene signature and molecular subtypes of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)
Weimin Zhong, Fengling Zhang, Chaoqun Huang, Yao Lin, Jiyi Huang
J. Cancer 2021; 12(11): 3265-3276. doi:10.7150/jca.51812
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

High expression of TREM2 promotes EMT via the PI3K/AKT pathway in gastric cancer: bioinformatics analysis and experimental verification
Chunmei Li, Xiaoming Hou, Shuqiao Yuan, Yigan Zhang, Wenzhen Yuan, Xiaoguang Liu, Juan Li, Yuping Wang, Quanlin Guan, Yongning Zhou
J. Cancer 2021; 12(11): 3277-3290. doi:10.7150/jca.55077
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

LncRNA GAS5 inhibits Invasion and Migration of Lung Cancer through influencing EMT process
Lihuan Zhu, Dongsheng Zhou, Tianxing Guo, Wenshu Chen, Yun Ding, Wujing Li, Yangyun Huang, Jianyuan Huang, Xiaojie Pan
J. Cancer 2021; 12(11): 3291-3298. doi:10.7150/jca.56218
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

A Novel TNM Classification for Colorectal Cancers based on the Metro-ticket Paradigm
Jun-Peng Pei, Chun-Dong Zhang, Xiang Fu, Yong Ba, Shuai Yue, Zhe-Ming Zhao, Dong-Qiu Dai
J. Cancer 2021; 12(11): 3299-3306. doi:10.7150/jca.55097
[Abstract] [Full text] [PDF]