Issue cover v12i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (7); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Ethyl acetate subfractions from ethanol extracts of fermented oats (Avena sativa L.) exert anti-cancer properties in vitro and in vivo through G2/M and S Phase arrest and apoptosis
Nanhai Zhang, Liang Zhao, Shengbao Cai, Xiang Zeng, Wei Wu, Baoping Ji, Feng Zhou
J. Cancer 2021; 12(7): 1853-1866. doi:10.7150/jca.48993
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Screening and bioinformatical analysis of differentially expressed genes in nasopharyngeal carcinoma
Weiqian Guo, Xiaomin Zheng, Lei Hua, Xianbin Zheng, Yangyang Zhang, Bin Sun, Zhenchao Tao, Jin Gao
J. Cancer 2021; 12(7): 1867-1883. doi:10.7150/jca.48979
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of hub genes-based predictive model in hepatocellular carcinoma by robust rank aggregation and regression analysis
Di Wu, Yun Pan, Xueyong Zheng
J. Cancer 2021; 12(7): 1884-1893. doi:10.7150/jca.52089
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

JP3 enhances the toxicity of cisplatin on drug-resistant gastric cancer cells while reducing the damage to normal cells
Yi Zhang, Junjie Chen, Zhen Che, Chuanjun Shu, Dongyin Chen, Kun Ding, Aiping Li, Jianwei Zhou
J. Cancer 2021; 12(7): 1894-1906. doi:10.7150/jca.50306
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multidisciplinary team consultation for resectable Gastric Cancer: A propensity score matching analysis
Yonghe Chen, Jun Xiang, Dan Liu, Jian Xiao, Fei Xiong, Kaikai Wei, Aihong Liu, Shi Chen, Yaxi Zhu, Xiaochun Meng, Junsheng Peng
J. Cancer 2021; 12(7): 1907-1914. doi:10.7150/jca.53365
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Androgen receptor (AR) decreases HCC cells migration and invasion via miR-325/ACP5 signaling
Xiwu Ouyang, Lemeng Feng, Guodong Liu, Lei Yao, Zhiming Wang, Shiqing Liu, Yao Xiao, Gewen Zhang
J. Cancer 2021; 12(7): 1915-1925. doi:10.7150/jca.49200
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ARRB1 Drives Gallbladder Cancer Progression by Facilitating TAK1/MAPK Signaling Activation
Xudong Zhang, Zhijun Kong, Xiaoliang Xu, Xiao Yun, Jiadeng Chao, Dong Ding, Tao Li, Yuan Gao, Naifu Guan, Chunfu Zhu, Xihu Qin
J. Cancer 2021; 12(7): 1926-1935. doi:10.7150/jca.53325
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic significance of FSCN family in multiple myeloma
Cong Deng, Chaozeng Si, Xu Ye, Qiang Zhou, Tiansheng Zeng, Zeyong Huang, Wenhui Huang, Pei Zhu, Qingfu Zhong, Zhihua Wu, Huoyan Zhu, Qing Lin, Wenjuan Zhang, Lin Fu, Yongjiang Zheng, Tingting Qian
J. Cancer 2021; 12(7): 1936-1944. doi:10.7150/jca.53675
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical importance of ADC in the prediction of 125I in the treatment for gliomas
Congxiao Wang, Zhijian Xu, Song Wang, Lijing Peng, Wei Zhang, Xueda Li, Lili Yang, Ying Luan, Tao Su, Zixiang Li, Xiaokun Hu
J. Cancer 2021; 12(7): 1945-1951. doi:10.7150/jca.50789
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cyr61 mediates oxaliplatin resistance in colorectal cancer cells by regulating Bcl-xL expression
Yanfang Song, Yanli Kang, Zhen Lin, Menglu Zeng, Pengchong Shi, Jia Lin, Pingxia Lu, Li Luo, Yingping Cao, Xianjin Zhu
J. Cancer 2021; 12(7): 1952-1959. doi:10.7150/jca.48891
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Corpora Cavernos invasion vs. Corpus Spongiosum invasion in Penile Cancer: A systematic review and meta-analysis
Zaishang Li, Xueying Li, Wayne Lam, Yabing Cao, Jiunhung Geng, Antonio Augusto Ornellas, Fangjian Zhou, Hui Han
J. Cancer 2021; 12(7): 1960-1966. doi:10.7150/jca.56504
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reduced miR-16 levels are associated with VEGF upregulation in high-risk myelodysplastic syndromes
Bei Xiong, Yanbo Nie, Yalan Yu, Shixuan Wang, Xuelan Zuo
J. Cancer 2021; 12(7): 1967-1977. doi:10.7150/jca.52455
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparison of Proteomics Profiles Between Xenografts Derived from Cell Lines and Primary Tumors of Thyroid Carcinoma
Luo Fang, Yu-jia Liu, Yi-wen Zhang, Zong-fu Pan, Li-ke Zhong, Lie-hao Jiang, Jia-feng Wang, Xiao-wei Zheng, Ling-ya Chen, Ping Huang, Ming-hua Ge, Zhuo Tan
J. Cancer 2021; 12(7): 1978-1989. doi:10.7150/jca.50897
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Brucine inhibits proliferation of glioblastoma cells by targeting the G-quadruplexes in the c-Myb promoter
Qiaochu Liu, Qunhui Wang, Chuanqi Lv, Ziqiang Liu, Haijun Gao, Yong Chen, Gang Zhao
J. Cancer 2021; 12(7): 1990-1999. doi:10.7150/jca.53689
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sequential administration of anti-PD-1 and anti-Tim-3 combined with an SA-GM-CSF-anchored vaccine overcomes adaptive immune resistance to reject established bladder cancer
Xinji Zhang, Guang Liu, Xianghua Shi, Xiaojun Shi, Jinlong Li, Lijun Mo, Jimin Gao, Zhaolin Long, Wanlong Tan
J. Cancer 2021; 12(7): 2000-2009. doi:10.7150/jca.44769
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GPRC5A: An emerging prognostic biomarker for predicting malignancy of Pancreatic Cancer based on bioinformatics analysis
Xuetian Qian, Chengfei Jiang, Shanshan Shen, Xiaoping Zou
J. Cancer 2021; 12(7): 2010-2022. doi:10.7150/jca.52578
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Can American Joint Committee on Cancer prognostic groups be individualized in patients undergoing surgery for Stage IV invasive upper tract Urothelial Carcinoma?
Zaishang Li, Xueying Li, Ying Liu, Jiequn Fang, Xueqi Zhang, Kefeng Xiao
J. Cancer 2021; 12(7): 2023-2029. doi:10.7150/jca.50417
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aberrant KIF23 expression is associated with adverse clinical outcome and promotes cellular malignant behavior through the Wnt/β-catenin signaling pathway in Colorectal Cancer
Zhiyu Ji, Aoning Mi, Mengmeng Li, Quanying Li, Changjiang Qin
J. Cancer 2021; 12(7): 2030-2040. doi:10.7150/jca.51565
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nodal is involved in chemoresistance of renal cell carcinoma cells via regulation of ABCB1
Xingwang Zhu, Dongwei Xue, Jia Liu, Fengming Dong, Yongzhi Li, Yili Liu
J. Cancer 2021; 12(7): 2041-2049. doi:10.7150/jca.52092
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Syntaxin 2 promotes colorectal cancer growth by increasing the secretion of exosomes
Yongxia Wang, Yongzhen Li, Hong Zhou, Xinlai Qian, Yuhan Hu
J. Cancer 2021; 12(7): 2050-2058. doi:10.7150/jca.51494
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

R-split-EPOCH plus high dose methotrexate in untreated diffuse large B cell lymphoma with MYC rearrangement or double expression of MYC and BCL-2
Peng Sun, Yu Wang, Cui Chen, Hang Yang, Man Nie, Xiao-Qing Sun, Xiao-Hua He, Wen-Qi Jiang, Zhi-Ming Li
J. Cancer 2021; 12(7): 2059-2064. doi:10.7150/jca.52958
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-expression of PD-L1 and HIF-1α predicts poor prognosis in Patients with Non-small Cell Lung Cancer after surgery
Hongmei Zheng, Yue Ning, Yuting Zhan, Sile Liu, Yang Yang, Qiuyuan Wen, Songqing Fan
J. Cancer 2021; 12(7): 2065-2072. doi:10.7150/jca.53119
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Peri-tumoral brain edema associated with glioblastoma correlates with tumor recurrence
Xingping Qin, Rui Liu, Farhana Akter, Lingxia Qin, Qiurong Xie, Yanfei Li, Haowen Qiao, Wen Zhao, Zhihong Jian, Renzhong Liu, Songlin Wu
J. Cancer 2021; 12(7): 2073-2082. doi:10.7150/jca.53198
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NEK2 regulates cellular proliferation and cabergoline sensitivity in pituitary adenomas
Fangfang Jian, Yuhao Sun, Qingfang Sun, Benyan Zhang, Liuguan Bian
J. Cancer 2021; 12(7): 2083-2091. doi:10.7150/jca.52937
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anlotinib suppresses metastasis and multidrug resistance via dual blockade of MET/ABCB1 in colorectal carcinoma cells
Lin-Hai Yan, Di Zhang, Si-Si Mo, Hao Yuan, Xian-Wei Mo, Jin-Min Zhao
J. Cancer 2021; 12(7): 2092-2104. doi:10.7150/jca.45618
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Peripheral blood biomarkers predict immune-related adverse events in non-small cell lung cancer patients treated with pembrolizumab: a multicenter retrospective study
Saeka Egami, Hitoshi Kawazoe, Hironobu Hashimoto, Ryuji Uozumi, Toko Arami, Naomi Sakiyama, Yuichiro Ohe, Hideo Nakada, Tohru Aomori, Shinnosuke Ikemura, Koichi Fukunaga, Masakazu Yamaguchi, Tomonori Nakamura
J. Cancer 2021; 12(7): 2105-2112. doi:10.7150/jca.53242
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Laparoscopic gastrectomy reduces adverse postoperative outcomes and decreases morbidity for gastric cancer patients with visceral obesity: a propensity score-matched analysis
Chenchen Mao, Xiaodong Chen, Xiangwei Sun, Xiang Wang, Ce Zhu, Wenjing Chen, Xiangyang Xue, Xian Shen
J. Cancer 2021; 12(7): 2113-2121. doi:10.7150/jca.47552
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UXT antisense RNA 1 sever as a novel prognostic long non-coding RNA in early stage pancreatic ductal adenocarcinoma patients after receiving pancreaticoduodenectomy
Xiwen Liao, Rui Huang, Xiangkun Wang, Ketuan Huang, Chengkun Yang, Xin Zhou, Chuangye Han, Hao Su, Xinping Ye, Kang Liu, Guangzhi Zhu, Tao Peng
J. Cancer 2021; 12(7): 2122-2139. doi:10.7150/jca.46084
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miR-10b-5p mediates cell communication of gastric cancer cells and fibroblasts and facilitates cell proliferation
Ting Yan, Xiaping Wang, Guohua Wei, Hai Li, Leiyu Hao, Yan Liu, Xinqian Yu, Wei Zhu, Ping Liu, Yichao Zhu, Xin Zhou
J. Cancer 2021; 12(7): 2140-2150. doi:10.7150/jca.47817
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive investigation of the clinical significance of long non-coding RNA HOXA-AS2 in acute myeloid leukemia using genome-wide RNA sequencing dataset
Rui Huang, Xiwen Liao, Xiangkun Wang, Qiaochuan Li
J. Cancer 2021; 12(7): 2151-2164. doi:10.7150/jca.48045
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image