Issue cover v13i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (1); 2022

Research Papers

Graphic abstract

HIF1α/HIF2α induces glioma cell dedifferentiation into cancer stem cells through Sox2 under hypoxic conditions
Pan Wang, Sheng Gong, Bin Liao, Jinyu Pan, Junwei Wang, Dewei Zou, Lu Zhao, Shuanglong Xiong, Yangmin Deng, Qian Yan, Nan Wu
J. Cancer 2022; 13(1): 1-14. doi:10.7150/jca.54402
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The prognostic value of baseline hematological parameters of peripheral blood in metastatic gastric cancer treated with apatinib
Jin-Ru Yang, Dan-Yang Zhou, Ying Wu, Ying Zhu, Zhen-Yu Lin, Tao Zhang, Dan-Dan Yu
J. Cancer 2022; 13(1): 15-20. doi:10.7150/jca.65339
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and Validation of a Novel 2-LncRNAs Signature Associated with m6A Regulation in Colorectal Cancer
Kangchun Wang, Bei Zhao, Yu Liang, Bin Ma
J. Cancer 2022; 13(1): 21-33. doi:10.7150/jca.64817
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hsa_circ_0074298 promotes pancreatic cancer progression and resistance to gemcitabine by sponging miR-519 to target SMOC
Chen Hong, Wang Lishan, Xie Peng, Lei Zhengqing, Yang Yang, Hu Fangfang, Yu Zeqian, Cheng Zhangjun, Zhou Jiahua
J. Cancer 2022; 13(1): 34-50. doi:10.7150/jca.62927
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Association between Pretreatment anemia and Overall Survival in Advanced Non-small Cell lung Cancer: A Retrospective Cohort Study Using Propensity Score Matching
Yucong Huang, Cuiyun Su, Huiqin Jiang, Feiwen Liu, Qitao Yu, Shaozhang Zhou
J. Cancer 2022; 13(1): 51-61. doi:10.7150/jca.55159
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ago-RIP Sequencing Identifies New MicroRNA-449a-5p Target Genes Increasing Sorafenib Efficacy in Hepatocellular Carcinoma
Thea Reinkens, Amelie Stalke, Nicole Huge, Beate Vajen, Marlies Eilers, Vera Schäffer, Oliver Dittrich-Breiholz, Brigitte Schlegelberger, Thomas Illig, Britta Skawran
J. Cancer 2022; 13(1): 62-75. doi:10.7150/jca.66016
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metabolomics based plasma biomarkers for diagnosis of oral squamous cell carcinoma and oral erosive lichen planus
Xibo Li, Liwei Liu, Na Li, Qingquan Jia, Xiaoshuang Wang, Lihua Zuo, Jianglan Long, Peng Xue, Zhi Sun, Hongyu Zhao
J. Cancer 2022; 13(1): 76-87. doi:10.7150/jca.59777
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Somatic mutation and expression of BAP1 in hepatocellular carcinoma: an indicator for ferroptosis and immune checkpoint inhibitor therapies
Yu-Chuan Yan, Guang-Xiao Meng, Zi-Niu Ding, Yan-Feng Liu, Zhi-Qiang Chen, Lun-Jie Yan, Ya-Fei yang, Hui Liu, Chun-Cheng Yang, Zhao-Ru Dong, Jian-Guo Hong, Tao Li
J. Cancer 2022; 13(1): 88-101. doi:10.7150/jca.65574
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA PCAT19 induced by SP1 and acted as oncogene in gastric cancer competitively binding to miR429 and upregulating DHX9
Lei Xiao, Weijie Yuan, Changhao Huang, Qingqing Luo, Runsha Xiao, Zi-Hua Chen
J. Cancer 2022; 13(1): 102-111. doi:10.7150/jca.61961
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA NNT-AS1 positively regulates NPM1 expression to affect the proliferation of estrogen-mediated endometrial carcinoma by interacting
Jie Shen, Xiaoping Feng, Hao Wang, Yanli Wang, Yunxiao Zhou
J. Cancer 2022; 13(1): 112-123. doi:10.7150/jca.62630
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Akkermansia muciniphila administration exacerbated the development of colitis-associated colorectal cancer in mice
Fei Wang, Kuntai Cai, Qiuxiang Xiao, Lihua He, Lu Xie, Zhiping Liu
J. Cancer 2022; 13(1): 124-133. doi:10.7150/jca.63578
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gastrin/CCK-B Receptor Signaling Promotes Cell Invasion and Metastasis by Upregulating MMP-2 and VEGF Expression in Gastric Cancer
Yan Zhao, Qinrong Wang, Yi Zeng, Yuan Xie, Jianjiang Zhou
J. Cancer 2022; 13(1): 134-145. doi:10.7150/jca.51854
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA EIF3J-AS1 functions as an oncogene by regulating MAFG to promote prostate cancer progression
Chen Ye, Shengfei Qin, Fei Guo, Yue Yang, Huiqing Wang, Chao Zhang, Bo Yang
J. Cancer 2022; 13(1): 146-152. doi:10.7150/jca.60676
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PAK3 promotes the metastasis of hepatocellular carcinoma by regulating EMT process
Zhi Gao, Mengya Zhong, Zhijian Ye, Zhengxin Wu, Yubo Xiong, Jinsong Ma, Huiyu Chen, Yuekun Zhu, Yan Yang, Yongxiang Zhao, Zhiyong Zhang
J. Cancer 2022; 13(1): 153-161. doi:10.7150/jca.61918
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Elevated CXCL12 in the plasma membrane of locally advanced rectal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy: a potential prognostic marker
Sup Kim, Min-Kyung Yeo, Jun-Sang Kim, Ji-Yeon Kim, Kyung-Hee Kim
J. Cancer 2022; 13(1): 162-173. doi:10.7150/jca.64082
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The diagnostic and prognostic significance of small nuclear ribonucleoprotein Sm D1 aberrantly high expression in hepatocellular carcinoma
Huaxiang Wang, Fengfeng Xu, Lingling Lu, Fang Yang, Xinghua Huang, Lizhi Lv, Huanzhang Hu, Yi Jiang
J. Cancer 2022; 13(1): 184-201. doi:10.7150/jca.65225
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recurrence Features and Factors influencing Post-relapse Survival in Early-stage Endometrial Cancer after Adjuvant Radiotherapy
Kang Ren, Wenhui Wang, Shuai Sun, Dunhuang Wang, Xiaoliang Liu, Xiaorong Hou, Ke Hu, Fuquan Zhang
J. Cancer 2022; 13(1): 202-211. doi:10.7150/jca.65246
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PFKFB4 promotes angiogenesis via IL-6/STAT5A/P-STAT5 signaling in breast cancer
Dan Li, Jiaping Tang, Ruifang Gao, Jinxin Lan, Wenzhi Shen, Yanhua Liu, Yanan Chen, Hongwei Sun, Jie Yan, Yongwei Nie, Na Luo
J. Cancer 2022; 13(1): 212-224. doi:10.7150/jca.66773
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epigenetic modifications inhibit the expression of MARVELD1 and in turn tumorigenesis by regulating the Wnt/β-catenin pathway in pan-cancer
Jingchun Zhang, Qingwei Li, Qinliang Sun, Bojun Wang, Ying Cui, Changjie Lou, Yuanfei Yao, Yanqiao Zhang
J. Cancer 2022; 13(1): 225-242. doi:10.7150/jca.63608
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Shikonin induced Apoptosis Mediated by Endoplasmic Reticulum Stress in Colorectal Cancer Cells
Hui Qi, Xing Zhang, Huanhuan Liu, Meng Han, Xuzhen Tang, Shulan Qu, Xiaoyu Wang, Yifu Yang
J. Cancer 2022; 13(1): 243-252. doi:10.7150/jca.65297
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA UCA1 mediates Cetuximab resistance in Colorectal Cancer via the MiR-495 and HGF/c-MET Pathways
Heng-heng Yuan, Xin-chen Zhang, Xiao-li Wei, Wen-jie Zhang, Xiao-xue Du, Peng Huang, Hao Chen, Lu Bai, Hong-feng Zhang, Yu Han
J. Cancer 2022; 13(1): 253-267. doi:10.7150/jca.65687
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pan-cancer analysis identifies FAM49B as an immune-related prognostic maker for hepatocellular carcinoma
Feng Xu, Jionghuang Chen, Dihua Huang
J. Cancer 2022; 13(1): 278-289. doi:10.7150/jca.65421
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HER4 Promotes Osteosarcoma Progression and Predicts Poor Prognosis through the PTEN-PI3K/AKT Pathway
Kun Ma, Chuan Zhang
J. Cancer 2022; 13(1): 290-303. doi:10.7150/jca.62787
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypermethylation of mitochondrial DNA facilitates bone metastasis of renal cell carcinoma
Zheng Liu, Jinhai Tian, Fuhong Peng, Jiang Wang
J. Cancer 2022; 13(1): 304-312. doi:10.7150/jca.62278
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of pressure-responsive miRNA-5703 inhibits pressure-induced growth and metastasis of liver cancer
Si Shen, Wenli Zhou, Ji Xuan, Weijun Xu, Huabing Xu, Miaofang Yang, Liang Zhu, Zhuoxin Yang, Benzhao Yang, Bin Shi, Ying Zhao, Fangyu Wang
J. Cancer 2022; 13(1): 325-342. doi:10.7150/jca.64926
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA MAGI2-AS3 inactivates STAT3 pathway to inhibit prostate cancer cell proliferation via acting as a microRNA-424-5p sponge
Xin Wei, Yi Hou, Yan Zhang, Huaiwei Zhang, Zhou Sun, Xiangdi Meng, Zhixin Wang
J. Cancer 2022; 13(1): 343-353. doi:10.7150/jca.60749
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The roles of long non-coding RNAs in lung cancer
Zhe Cao, Linda Oyang, Xia Luo, Longzheng Xia, Jiaqi Hu, Jinguan Lin, Shiming Tan, Yanyan Tang, Yujuan Zhou, Deliang Cao, Qianjin Liao
J. Cancer 2022; 13(1): 174-183. doi:10.7150/jca.65031
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The functional role of Pescadillo ribosomal biogenesis factor 1 in cancer
Yong-Zhi Li, Cheng Zhang, Jun-Peng Pei, Wan-Chuan Zhang, Chun-Dong Zhang, Dong-Qiu Dai
J. Cancer 2022; 13(1): 268-277. doi:10.7150/jca.58982
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Concise Review of MicroRNA-383: Exploring the Insights of Its Function in Tumorigenesis
Qian Yi, Wei Xie, Wei Sun, Weichao Sun, Yi Liao
J. Cancer 2022; 13(1): 313-324. doi:10.7150/jca.64846
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical strategies to manage adult glioblastoma patients without MGMT hypermethylation
Delin Liu, Tianrui Yang, Wenbin Ma, Yu Wang
J. Cancer 2022; 13(1): 354-363. doi:10.7150/jca.63595
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image