Issue cover v13i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (7); 2022

Research Papers

Graphic abstract

miR-1247-3p targets STAT5A to inhibit lung adenocarcinoma cell migration and chemotherapy resistance
Jiansheng Lin, Xinyang Zheng, Xikun Tian, Jun Guan, Haizhan Shi
J. Cancer 2022; 13(7): 2040-2049. doi:10.7150/jca.65167
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cucurbitacin I inhibits the proliferation of pancreatic cancer through the JAK2/STAT3 signalling pathway in vivo and in vitro
Dongchao Xu, Hongzhang Shen, Mengyao Tian, Wangyang Chen, Xiaofeng Zhang
J. Cancer 2022; 13(7): 2050-2060. doi:10.7150/jca.65875
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EGLN1 induces tumorigenesis and radioresistance in nasopharyngeal carcinoma by promoting ubiquitination of p53 in a hydroxylase-dependent manner
Lu Sun, Cheng Wu, Jun Ming, Ergang Guo, Wei Zhang, Lingling Li, Guoqing Hu
J. Cancer 2022; 13(7): 2061-2073. doi:10.7150/jca.66080
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Integrin β1 in the progression and chemo-resistance of esophageal squamous cell carcinoma
Ying-Hua Xie, Li-Qiang Ran, Zhi-Yong Wu, Chun Sun, Xiu-E Xu, Hai-Ying Zou, Wang-Kai Fang, Jian-Jun Xie
J. Cancer 2022; 13(7): 2074-2085. doi:10.7150/jca.68647
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive analysis of expression signature and immune microenvironment signature of biomarker Endothelin Receptor Type A in stomach adenocarcinoma
Zhengguang Wang, Kangchun Wang, Xue Yu, Moye Chen, Yaqi Du
J. Cancer 2022; 13(7): 2086-2104. doi:10.7150/jca.68673
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and Characterization of a Glucometabolic Prognostic Gene Signature in Neuroblastoma based on N6-methyladenosine Eraser ALKBH5
Kezhe Tan, Wei Wu, Kai Zhu, Li Lu, Zhibao Lv
J. Cancer 2022; 13(7): 2105-2125. doi:10.7150/jca.69408
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BET inhibitor JQ1 enhances anti-tumor immunity and synergizes with PD-1 blockade in CRC
Huijin Wang, Guangyao Liu, Xinghan Jin, Shenglei Song, Songyao Chen, Peiqing Zhou, Huan Li, Jianming Liang, Bo Li, Changhua Zhang, Yulong He
J. Cancer 2022; 13(7): 2126-2137. doi:10.7150/jca.69375
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA PCDRlnc1 confers docetaxel resistance in prostate cancer by promoting autophagy
Jianjun Xie, Xiumei Chen, Weiwan wang, Zhenghui Guan, Jianquan Hou, Jianzhong Lin
J. Cancer 2022; 13(7): 2138-2149. doi:10.7150/jca.65329
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impact of Genetic Variants of Long Noncoding RNA Metastasis-Associated Lung Adenocarcinoma Transcript 1 on Uterine Cervical Cancer
Yi-Hung Sun, Ying-Hsiang Chou, Hsueh-Yu Tsai, Yi-Hsuan Hsiao, Chung-Yuan Lee, Shun-Fa Yang, Ke-Hsin Ting, Po-Hui Wang
J. Cancer 2022; 13(7): 2150-2158. doi:10.7150/jca.70730
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biliverdin reductase B impairs cholangiocarcinoma cell motility by inhibiting the Notch/Snail signaling pathway
Zhihui Gao, Xiaojian Ni, Bohao Zheng, Wentao Sun, Wenze Wan, Han Liu, Xiaoling Ni, Tao Suo, Na Li, Houbao Liu, Sheng Shen
J. Cancer 2022; 13(7): 2159-2170. doi:10.7150/jca.70323
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The survival impact of radiotherapy on synchronous metastatic rectal cancer: metastatic site can serve for radiotherapy-decision
Yuan Zhou, Dan Wang, Fengbo Tan, Zhongyi Zhou, Lilan Zhao, Cenap Güngör, Qian Pei, Yuqiang Li, Wenxue Liu
J. Cancer 2022; 13(7): 2171-2178. doi:10.7150/jca.70894
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Detecting the Research Trends and Hot Spots in External Irradiation Therapy for Rectal Cancer
Qian Bi, Zheng Miao, Jing Shen, Hao Wang, Kai Kang, Fuquan Zhang, Shaoping Fan
J. Cancer 2022; 13(7): 2179-2188. doi:10.7150/jca.69669
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CAV2 Regulates Mir-4723/Wnt7A Signalling Axis through Endocytosis and Epithelial-Mesenchymal Transition to Promote Proliferation, Invasion, and Metastasis of Pancreatic Cancer Cells
Dan Li, Yuting Guo, She Tian, Changhao Zhu, Chengyi Sun
J. Cancer 2022; 13(7): 2200-2212. doi:10.7150/jca.69617
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of a Genomic Instability-Derived lncRNAs-Based Risk Signature as a Predictor of Prognosis for Endometrial Cancer
Xiaojun Wang, Lei Ye, Bilan Li
J. Cancer 2022; 13(7): 2213-2225. doi:10.7150/jca.65581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inducing Synergistic DNA Damage by TRIP13 and PARP1 Inhibitors Provides a Potential Treatment for Hepatocellular Carcinoma
Haojun Xu, Zhijie Ma, Xiao Mo, Xiaoli Chen, Fanggui Xu, Fubing Wu, Hongjin Chen, Guoren Zhou, Hongping Xia, Chengfei Zhang
J. Cancer 2022; 13(7): 2226-2237. doi:10.7150/jca.66020
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Establishment of a Preoperative Laboratory Panel to identify Lymph Node Metastasis in Superficial Esophageal Cancer
Han Chen, Ruoyun Yang, Xin Yu, Xingzhou Jiang, Liuqin Jiang, Guoxin Zhang, Xiaoying Zhou
J. Cancer 2022; 13(7): 2238-2245. doi:10.7150/jca.71114
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Value of the Combination of HB (hemoglobin) and CEA in Resectable Gastric Cancer
Xinyue Qiu, Cheng Shen, Wenjing Zhao, Xunlei Zhang, Dakun Zhao, Yueyue Zhu, Guoxing Li, Lei Yang
J. Cancer 2022; 13(7): 2246-2257. doi:10.7150/jca.67600
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PlexinA1 activation induced by β2-AR promotes epithelial-mesenchymal transition through JAK-STAT3 signaling in human gastric cancer cells
Ying Liu, Yanhui Hao, Hanzheng Zhao, Ying Zhang, Die Cheng, Li Zhao, Yuqiao Peng, Yanjie Lu, Yuhong Li
J. Cancer 2022; 13(7): 2258-2270. doi:10.7150/jca.70000
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Expression of CD98hc in Pancreatic Cancer and Its Role in Cancer Cell Behavior
Daniela Bianconi, Elisabeth Fabian, Merima Herac, Markus Kieler, Johannes Thaler, Gerald Prager, Matthias Unseld
J. Cancer 2022; 13(7): 2271-2280. doi:10.7150/jca.70500
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LASS2 impairs proliferation of glioma stem cells and migration and invasion of glioma cells mainly via inhibition of EMT and apoptosis promotion
Wei-Jiang Zhao, Yi-Pu Fan, Guan-Yong Ou, Xin-Yu Qiao
J. Cancer 2022; 13(7): 2281-2292. doi:10.7150/jca.71256
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PDZRN4 suppresses tumorigenesis and androgen therapy-resistance in prostate cancer
Peng Jin, Lielin Wu, Gang Zhang, Bo Yang, Bisong Zhu
J. Cancer 2022; 13(7): 2293-2300. doi:10.7150/jca.69269
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Arsenic trioxide induces proteasome dependent TBLR1-RARα degradation to improve leukemia eradication through cell differentiation enhancement
Yirui Chen, Manning Li, Han Wu, Shijin Yuan, Yan Xia, Yingjian Wang, Ye Peng, Jianping Lan, Yanzhong Wang
J. Cancer 2022; 13(7): 2301-2311. doi:10.7150/jca.66175
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

WZY-321 triggers glioma cell apoptosis via XAF1 up-regulation caused by MTM-mediated miR-873 down-regulation
Guan Sun, Wei Yuan, Weiye Zhu, Jian Chen
J. Cancer 2022; 13(7): 2312-2321. doi:10.7150/jca.68775
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CDCA8 Contributes to the Development and Progression of Thyroid Cancer through Regulating CDK1
Cheng Xiang, Wu-hui Sun, You Ke, Xing Yu, Yong Wang
J. Cancer 2022; 13(7): 2322-2335. doi:10.7150/jca.64747
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aberrant Expression of BUB1B Contributes to the Progression of Thyroid Carcinoma and Predicts Poor Outcomes for Patients
Hai-chao Yan, Cheng Xiang
J. Cancer 2022; 13(7): 2336-2351. doi:10.7150/jca.68408
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miRNA-199a-5p/SLC2A1 axis regulates glucose metabolism in non-small cell lung cancer
Yikun Xu, Binshu Chai, Xianyi Wang, Zong Wu, Zhitao Gu, Xiaomin Liu, Yiqi Zhao, Tangbing Chen, Zhongliang Ma, Qiangling Sun
J. Cancer 2022; 13(7): 2352-2361. doi:10.7150/jca.67990
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Wnt5a-mediated autophagy promotes radiation resistance of nasopharyngeal carcinoma
Zhaoyi Lu, Yandan Zhou, Qiancheng Jing
J. Cancer 2022; 13(7): 2388-2396. doi:10.7150/jca.71526
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Biological roles and clinical significance of estrogen and androgen receptors in head and neck cancers
Chunhong Qin, Yan Lu, Huimin Zhang, Zhe Zhang, Wei Xu, Shuxin Wen, Wei Gao, Yongyan Wu
J. Cancer 2022; 13(7): 2189-2199. doi:10.7150/jca.66707
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low Intensity Ultrasound as an Antidote to Taxane/Paclitaxel-induced Cytotoxicity
Celina Amaya, Elizabeth R. Smith, Xiang-Xi Xu
J. Cancer 2022; 13(7): 2362-2373. doi:10.7150/jca.71263
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Function and Regulation of SAPCD2 in Physiological and Oncogenic Processes
Amy L. Baker, Liqin Du
J. Cancer 2022; 13(7): 2374-2387. doi:10.7150/jca.65949
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image