Issue cover v15i8

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (8); 2024

Research Papers

Graphic abstract

CHRNA9 as a New Prognostic Marker and Potential Therapeutic Target in Glioma
Xiaoshan Ma, Ren Geng, Yao Zhao, Wanzhen Xu, Yao Li, Yining Jiang, Yuanhao Liu, Liyan Zhao, Yunqian Li
J. Cancer 2024; 15(8): 2095-2109. doi:10.7150/jca.92080
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DHEA down-regulates mitochondrial dynamics and promotes apoptosis of lung adenocarcinoma cells through FASTKD2
Yan-Fei Zhang, Liu-Liu Yuan, Zong-Can Wang, Wen-Bin Zhuang, Wen-Jia Zhang, Hai-Tao Liu, Ming Li, Li-Hong Fan
J. Cancer 2024; 15(8): 2110-2122. doi:10.7150/jca.93373
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CBX2 Deletion Suppresses Growth and Metastasis of Colorectal Cancer by Mettl3-p38/ERK MAPK Signalling Pathway
Rui Sun, Xucan Tu, Shixin Chan, Xu Wang, Yizhong Ji, Zhenglin Wang, Zhen Yu, Xiaomin Zuo, Qing Zhang, Jiajie Chen, Qijun Han, Ming Wang, Hu Zhao, Huabing Zhang, Wei Chen
J. Cancer 2024; 15(8): 2123-2136. doi:10.7150/jca.92633
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted regulation of miR-154-5p/Cullin2 pathway by hsa_circ_TRIM22 in promoting human papillomavirus 16 positive cervical cancer progression
Weihong Zhao, Songquan Wen, Xiuting Wang, Jingfang Wang, Lili Zhang, Tong Wang
J. Cancer 2024; 15(8): 2137-2146. doi:10.7150/jca.92631
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Analysis of ceRNA Networks and Tumor Microenvironment in Endometrial Cancer
Jian Huang, Xiaoyue Yang, Shen Xu, Ping Li
J. Cancer 2024; 15(8): 2147-2159. doi:10.7150/jca.93364
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of T-cell exhaustion-related genes and prediction of their immunotherapeutic role in lung adenocarcinoma
Chaoqun Lian, Feifan Li, Yiluo Xie, Linxiang Zhang, Huili Chen, Ziqiang Wang, Xinyu Pan, Xiaojing Wang, Jing Zhang
J. Cancer 2024; 15(8): 2160-2178. doi:10.7150/jca.92839
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Significance of KIF-12 Functioning as a Tumour Suppressor in Papillary Thyroid Carcinoma
Luying Gao, Ruifeng Liu, Yu Xia, Aonan Pan, Xinlong Shi, Liyuan Ma, Jiang Ji, Ya Hu, Xiaoyi Li, Yuang An, Nengwen Luo, Zhiyong Liang, Liangrui Zhou, Yuxin Jiang
J. Cancer 2024; 15(8): 2206-2213. doi:10.7150/jca.92656
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KRT80 Promotes Lung Adenocarcinoma Progression and Serves as a Substrate for VCP
Shanhua Huang, Weilai Tong, Bowen Yang, Li Ma, Jiaming Zhang, Chunliang Wang, Linlin Xu, Jinhong Mei
J. Cancer 2024; 15(8): 2229-2244. doi:10.7150/jca.91753
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carbon ion irradiation combined with PD-1 inhibitor trigger abscopal effect in Lewis lung cancer via a threshold dose
Ruifeng Liu, Yichao Geng, Hongtao Luo, Qiuning Zhang, Zhen Yang, Shan Li, Shilong Sun, Zhiqiang Liu, Meng Dong, Tianqi Du, Tuanjie Che, Xiaohu Wang
J. Cancer 2024; 15(8): 2245-2259. doi:10.7150/jca.91559
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and Validation of the novel Cuproptosis- and Immune-related Signature for Predicting Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Yongping Zhang, Ping Sui, Cheng Zhong, Jiansheng Liu
J. Cancer 2024; 15(8): 2260-2275. doi:10.7150/jca.92558
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DOT1L promotes expression of CD44 through the Wnt/β-catenin signaling pathway in early gastric carcinoma
Ping Li, Zhou Zhang, Ping Sun
J. Cancer 2024; 15(8): 2276-2291. doi:10.7150/jca.90170
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancement of Tumorigenicity, Spheroid Niche, and Drug Resistance of Pancreatic Cancer Cells in Three-Dimensional Culture System
Hao-Chien Hung, Tsui-Lien Mao, Ming-Huei Fan, Guan-Zhi Huang, Ainani Priza Minhalina, Chi-Long Chen, Chao-Lien Liu
J. Cancer 2024; 15(8): 2292-2305. doi:10.7150/jca.87494
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-15b-3p weakens bicalutamide sensitivity in prostate cancer via targeting KLF2 to suppress ferroptosis
Chunlin Zhang, Haitao Yu, Xuesong Bai, Xiang Zhou, Zhenwei Feng, Yang Li, Xiang Peng, Yuhua Mei, Li Li, Xin Gou, Yuanzhong Deng, Guo Chen
J. Cancer 2024; 15(8): 2306-2317. doi:10.7150/jca.92379
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lasiokaurin Regulates PLK1 to Induce Breast Cancer Cell G2/M Phase Block and Apoptosis
Zhengrui Liu, Jia Wang, Siman Xie, Benteng Zhang, Yan Yuan, Huaizi Fu, Hongyun Hao, Li Sun, Shengtao Yuan, Jian Ding, Hong Yu, Mei Yang
J. Cancer 2024; 15(8): 2318-2328. doi:10.7150/jca.93621
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

c-Rel is a Novel Oncogene in Lung Squamous Cell Carcinoma Regulating Cell Proliferation and Migration
Renru Luo, Qiongyu Liu, Zheyu Hu, Wanqin Dai, Shuwei Huang, Jianjiang Xie, Shuquan Wei, Chuwen Lin
J. Cancer 2024; 15(8): 2329-2339. doi:10.7150/jca.93766
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Unveiling the STAT3-ACC1 axis: a key driver of lipid metabolism and tumor progression in non-small cell lung cancer
Hong Zhai, Tiansheng Zheng, Lihong Fan
J. Cancer 2024; 15(8): 2340-2353. doi:10.7150/jca.93890
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impact of LINC00312 gene polymorphism coupled with habitual risks on buccal mucosa cancer
Hui-Ting Hsu, Yen-Ting Lu, Yi-Tzu Chen, Ming-Tai Hsing, Chun-Wen Su, Shih-Chi Su, Chiao-Wen Lin, Shun-Fa Yang
J. Cancer 2024; 15(8): 2354-2360. doi:10.7150/jca.94187
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evodiamine Inhibits Colorectal Cancer Growth via RTKs Mediated PI3K/AKT/p53 Signaling Pathway
Qiao Zheng, Shengnan Jing, Lin Hu, Xiangrui Meng
J. Cancer 2024; 15(8): 2361-2372. doi:10.7150/jca.92087
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CMTM6: A Critical Prognostic Indicator in Non-Small Cell Lung Cancer
Fang Dai, Yu-lian Duan, Qiang Feng, Shu-Ling Song, Ju-Lun Yang, Tao Lv
J. Cancer 2024; 15(8): 2373-2379. doi:10.7150/jca.93733
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Erianin promotes apoptosis and inhibits Akt-mediated aerobic glycolysis of cancer cells
Shuangze Han, Sijin Chen, Jidong Wang, Sheng Huang, Yeqing Xiao, Gaoyan Deng
J. Cancer 2024; 15(8): 2380-2390. doi:10.7150/jca.92780
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Systematic Analysis to Identify the MIR99AHG-has-miR-21-5p-EHD1 CeRNA Regulatory Network as Potential Biomarkers in Lung Cancer
Mengju He, Hui Zhang, Yanfei Zhang, Yicen Ding, Fei Zhang, Yani Kang
J. Cancer 2024; 15(8): 2391-2402. doi:10.7150/jca.93343
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Epstein-Barr Virus in Breast Cancer: Correlation with Clinical Outcome and Survival Analysis
Yi-Chiung Hsu, Ming-Han Tsai, Guani Wu, Chien-Liang Liu, Yuan-Ching Chang, Hung-Bun Lam, Pei- Yu Su, Chun-Fan Lung, Po-Sheng Yang
J. Cancer 2024; 15(8): 2403-2411. doi:10.7150/jca.93631
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Illuminating Shared Genetic Associations Between Oesophageal Carcinoma and Pulmonary Carcinoma Risk
Dengfeng Zhang, Jing Li, Tianxing Lu, Fangchao Zhao, Pengfei Guo, Zhirong Li, Xiaoliang Duan, Yishuai Li, Shujun Li, Jianhang Li
J. Cancer 2024; 15(8): 2412-2423. doi:10.7150/jca.92899
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CFL1 is Implicated in Chronic Myeloid Leukemia Response during Imatinib Therapy
Xiufeng Yin, Xia Li, Hao Jiang, Xiangjie Lin, Zhixin Ma, Xiaochang Chen, Qibei Teng, Jin Zhang, Jie Jin
J. Cancer 2024; 15(8): 2424-2430. doi:10.7150/jca.92202
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Uncovering Microbial Composition of the Tissue Microenvironment in Bladder Cancer using RNA Sequencing Data
Ruiqian Yao, Bin Ai, Zeyi Wang, Bing Shen, Geng Xue, Dong Yu
J. Cancer 2024; 15(8): 2431-2441. doi:10.7150/jca.93055
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Retrospective Analysis of Azvudine in Patients with COVID-19 and Pre-existing Cancer
Fangyu Li, Keao Zheng, Xueyan Qi, Kaixia Cui, Jing Yang, Zhiying Hao
J. Cancer 2024; 15(8): 2442-2447. doi:10.7150/jca.91530
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

LINC00839 in Human Disorders: Insights into its Regulatory Roles and Clinical Impact, with a Special Focus on Cancer
Yingqiu Hu, Yushan Hu, Xuan Lu, Hongliang Luo, Ziwen Chen
J. Cancer 2024; 15(8): 2179-2192. doi:10.7150/jca.93820
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Threatment Strategies for Recurrent Hepatocellular Carcinoma Patients: Ablation and its Combination Patterns
Ya'ning Zhao, Jun Bai, Xi Wang, Yaoren Zhang, Xiaohong Yan, Jun'an Qi, Xueyan Xia, Yuansong Feng, Baojun Duan
J. Cancer 2024; 15(8): 2193-2205. doi:10.7150/jca.93885
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in Drug Therapy for Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Jianjun Gao, Jiangang Wang, Canghai Guan, Wujiang Shi, Qingfu Dong, Jialin Sheng, Xinlei Zou, Zhaoqiang Xu, Yifei Ge, Ziyue Huang, Jiehan Li, Haolin Bao, Yi Xu, Yunfu Cui, Xiaoxue Xu, Xiangyu Zhong
J. Cancer 2024; 15(8): 2214-2228. doi:10.7150/jca.89788
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image