Issue cover v15i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (7); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Inducing Melanoma Cell Apoptosis by ERp57/PDIA3 Antibody in the Presence of CPI-613 and Hydroxychloroquine
Naohisa Ichiki, Chiemi Saigo, Yuki Hanamatsu, Hiroaki Iwata, Tamotsu Takeuchi
J. Cancer 2024; 15(7): 1779-1785. doi:10.7150/jca.92252
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Survival-weighted quality of life profiles in patients treated for laryngeal and hypopharyngeal cancers
Yao-Te Tsai, Ku-Hao Fang, Wen-Cheng Chen, Andrea De Vito, Chun-Ta Liao, Chung-Jan Kang, Cheng-Ming Hsu, Ethan I. Huang, Ming-Shao Tsai, Geng-He Chang, Yi-Chan Lee, Chia-Hsuan Lai
J. Cancer 2024; 15(7): 1805-1815. doi:10.7150/jca.92400
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lysyl Oxidase Promotes the Formation of Vasculogenic Mimicry in Gastric Cancer through PDGF-PDGFR Pathway
Yifan Liu, Bojian Sun, Yuan Lin, Hong Deng, Xinyi Wang, Chuanhao Xu, Kaibo Wang, Nan Yu, Rongqing Liu, Mei Han
J. Cancer 2024; 15(7): 1816-1825. doi:10.7150/jca.92192
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lycorine inhibits migration and proliferation of hepatocellular carcinoma cells by reducing transketonase expression
Li-Li Ge, Hui Wang, Yi-Hong Zhang, Hui-Ju Wang, Li Li
J. Cancer 2024; 15(7): 1826-1836. doi:10.7150/jca.93026
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impact of Sarcopenia on Prognosis in Primary Hepatocellular Carcinoma Patients Treated with Transcatheter Arterial Chemoembolization: A Single Center Retrospective Study
Yaowei Bai, Jiacheng Liu, Ying Wang, Binqian Zhou, Xiaoming Liu, Xiangjun Dong, Chuansheng Zheng
J. Cancer 2024; 15(7): 1837-1847. doi:10.7150/jca.92976
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrative Omics Analysis Reveals Metabolic Features of Ground-Glass Opacity-Associated Lung Cancer
Shuai Shi, Dayuan Luo, Yanyi Yang, Xiang Wang
J. Cancer 2024; 15(7): 1848-1862. doi:10.7150/jca.92437
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparative Analysis of Diagnostic Efficacy in Primary Hyperparathyroidism: A Comparison Analysis of 11C-Choline PET/CT, Neck Ultrasonography, 99mTc-MIBI Dual-Phase Planar Scintigraphy, and 99mTc-MIBI SPECT/CT Imaging
ZhiNing Zhang, Min Zhao, Bin Chen, YiMing Cao, Shi Gao
J. Cancer 2024; 15(7): 1863-1869. doi:10.7150/jca.91483
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRIM67 Promotes Non-Small Cell Lung Cancer Development by Positively Regulating the Notch Pathway through DLK1 Ubiquitination
Jun Jiang, Xinjie Dong, Jixuan Liu, Ting Liu, Xiaoshuai Chen, Xiaolei Bian, Ming Li, Yafang Liu
J. Cancer 2024; 15(7): 1870-1879. doi:10.7150/jca.92723
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Causal Relationship between Immune Cells and Gynecological Cancers through Bidirectional and Multivariable Mendelian Randomization Analyses
Yangyang Zhang, Yangyuxiao Lu, Xuanyu Wang, Keren He, Mengqi Fang, Jiabao Xu, Ye Xu, Fangfang Tao, Ping Lü
J. Cancer 2024; 15(7): 1880-1889. doi:10.7150/jca.92627
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Causal relationships between gut microbiota, immune cell, and Non-small cell lung cancer: a two-step, two-sample Mendelian randomization study
Jiabin Chen, Xuzhou Yu, XiaoYu Wu, Kequn Chai, Sheng Wang
J. Cancer 2024; 15(7): 1890-1897. doi:10.7150/jca.92699
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive analysis of prognostic value and immune infiltration of Regulator of Chromosome Condensation 2 in lung adenocarcinoma
Hai Lin, Guofu Lin, Lanlan Lin, Jiansheng Yang, Dongyong Yang, Qinhui Lin, Yuan Xu, Yiming Zeng
J. Cancer 2024; 15(7): 1901-1915. doi:10.7150/jca.91367
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of a lncRNA/circRNA-miRNA-mRNA network in Nasopharyngeal Carcinoma by deep sequencing and bioinformatics analysis
Shilei Liu, Xiaoxiao Li, Qingming Xie, Sai Zhang, Xujun Liang, Shisheng Li, Pengfei Zhang
J. Cancer 2024; 15(7): 1916-1928. doi:10.7150/jca.91546
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Causal association of smoking, blood lipids, and bladder cancer: Insights from a multivariable and mediation mendelian randomization investigation
Houyi Wei, Xiangqun Cheng, Gang Wang, Zhilong Li, Wenzhi Du, Lingao Ju, Danni Shan, Mengxue Yu, Yayun Fang, Kaiyu Qian, Yi Zhang, Yu Xiao, Xinghuan Wang
J. Cancer 2024; 15(7): 1929-1939. doi:10.7150/jca.92306
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mendelian Randomization Validates the Immune Landscape Mediated by Aggrephagy in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients from the Perspectives of Multi-omics
Haiyang Yu, Gao Si, Fuchun Si
J. Cancer 2024; 15(7): 1940-1953. doi:10.7150/jca.93376
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of Bioinformatics in Predicting the Efficacy of Digestive Tumour Immunotherapy Target TIM-3 and its Inhibitors
Zexin Wang, Xibin Li, Litao Tian, Dan Sha, Qinhui Sun, Jinshen Wang
J. Cancer 2024; 15(7): 1954-1965. doi:10.7150/jca.92446
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Assessment the value of Pyroptosis-Associated Gasdermin family genes in hepatocellular carcinoma: A Multi-Omics Comprehensive Analysis
Changhong Wei, Jiamin Zhou, Wenfu Tao, Lixian Qin, Keke Zhang, Jieshan Huang, Ling Gao, Sufang Zhou
J. Cancer 2024; 15(7): 1966-1982. doi:10.7150/jca.88887
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HKDC1 enhances the proliferation, migration and glycolysis of pancreatic adenocarcinoma and is linked to immune infiltration
Qiang Pang, Shansong Huang, Jiaqing Cao
J. Cancer 2024; 15(7): 1983-1993. doi:10.7150/jca.92823
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploration of radiotherapy strategy for brain metastasis patients with driver gene positivity in lung cancer
Qian Bi, Xin Lian, Jing Shen, Fuquan Zhang, Tao Xu
J. Cancer 2024; 15(7): 1994-2002. doi:10.7150/jca.91875
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficacy and Safety Assessment of Intrathoracic Perfusion Chemotherapy Combined with immunological factor Interleukin-2 in the Treatment of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Cohort Study
Qiang Cao, Jinyi Zhu, Xinyan Wu, Jiapeng Li, Yuquan Chen, Yanwei You, Xiaochen Li, Xufeng Huang, Yujie Zhang, Rizhu Li, Dan Han
J. Cancer 2024; 15(7): 2024-2032. doi:10.7150/jca.92624
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-485-5p targets keratin17 to regulate pancreatic cancer cell proliferation and invasion via the FAK / SRC / ERK pathway
Peng Chen, Meng Pan, Zhengchao Shen, Yuquan Yang, Xiaoming Wang
J. Cancer 2024; 15(7): 2033-2044. doi:10.7150/jca.90689
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Analysis of m6A-related lncRNAs for prognostic and immunotherapeutic response in hepatocellular carcinoma
Xingwei Wu, Shengnan Wang, Xiaoming Wu, Qianyi Chen, Jin Cheng, Zhilin Qi
J. Cancer 2024; 15(7): 2045-2065. doi:10.7150/jca.92128
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and Validation of Deep Learning Model for Intermediate-Stage Hepatocellular Carcinoma Survival with Transarterial Chemoembolization (MC-hccAI 002): a Retrospective, Multicenter, Cohort Study
Yaying Chen, Yanhong Shi, Ruiqi Wang, Xuewen Wang, Qin Lin, Yan Huang, Erqian Shao, Yan Pan, Shanshan Huang, Linbin Lu, Xiong Chen
J. Cancer 2024; 15(7): 2066-2073. doi:10.7150/jca.91501
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pan-Cancer Analysis of PGAM1 and Its Experimental Validation in Uveal Melanoma Progression
Weihong Niu, Yan Yang, Yuetai Teng, Na Zhang, Xu Li, Yinhui Qin
J. Cancer 2024; 15(7): 2074-2094. doi:10.7150/jca.93398
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Revisiting 'Hallmarks of Cancer' In Sarcomas
Kanya Honoki, Toshifumi Tsujiuchi, Shingo Kishi, Hiroki Kuniyasu
J. Cancer 2024; 15(7): 1786-1804. doi:10.7150/jca.92844
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overcoming the limitations of immunotherapy in pancreatic ductal adenocarcinoma: Combining radiotherapy and metabolic targeting therapy
Han Zhang, Wenjin Xu, Haitao Zhu, Xuelian Chen, Hsiang-i Tsai
J. Cancer 2024; 15(7): 2003-2023. doi:10.7150/jca.92502
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

MicroRNA-376c-3p Facilitates Human Hepatocellular Carcinoma Progression via Repressing AT-Rich Interaction Domain 2: Erratum
Yuan Wang, Weiping Chang, Wanli Chang, Xiaowei Chang, Song Zhai, Guoying Pan, Shuangsuo Dang
J. Cancer 2024; 15(7): 1898-1900. doi:10.7150/jca.94900
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image