Issue cover v12i22

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (22); 2021

Hypothesis

Graphic abstract

Multifactorial causation of early onset colorectal cancer
Darina Lazarova, Michael Bordonaro
J. Cancer 2021; 12(22): 6825-6834. doi:10.7150/jca.63676
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

MIR-4507 Targets TP53 to Facilitate the Malignant Progression of Non‐small‐cell Lung Cancer
MengYang Zhao, ZiBo Tang, YiJun Wang, JiaoJiao Ding, Ying Guo, Ning Zhang, TianHui Gao
J. Cancer 2021; 12(22): 6600-6609. doi:10.7150/jca.60724
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FIN56, a novel ferroptosis inducer, triggers lysosomal membrane permeabilization in a TFEB-dependent manner in glioblastoma
Xin Zhang, Yulian Guo, Hao Li, Lizhang Han
J. Cancer 2021; 12(22): 6610-6619. doi:10.7150/jca.58500
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic value of serological markers of hepatitis B virus infection in squamous cell cervical cancer
Xingrao Wu, Lan Li, Yanqing Li, Meiping Jiang, Kangming Li, Zheng Li, Lan Zhang
J. Cancer 2021; 12(22): 6620-6628. doi:10.7150/jca.61249
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synergistic killing effects of PD-L1-CAR T cells and colorectal cancer stem cell-dendritic cell vaccine-sensitized T cells in ALDH1-positive colorectal cancer stem cells
Liu Liu, Yuanyuan Liu, Yang Xia, Guanlong Wang, Xiushan Zhang, Huan Zhang, Yang Xu, Yuan Yuan, Shangquan Liu, Yi Wang
J. Cancer 2021; 12(22): 6629-6639. doi:10.7150/jca.62123
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decreased interferon regulatory factor 6 expression due to DNA hypermethylation predicts an unfavorable prognosis in clear cell renal cell carcinoma
Zhi Li, Wuping Yang, Jianhui Qiu, Haozhe Xu, Bo Fan, Ke Li, Jingcheng Zhou, Yuan Li
J. Cancer 2021; 12(22): 6640-6655. doi:10.7150/jca.62394
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Down-regulation of PRR11 affects the proliferation, migration and invasion of osteosarcoma by inhibiting the Wnt/β-catenin pathway
Ke Li, Hongtao Yu, Chunbing Zhao, Jing Li, Rui Tan, Lei Chen
J. Cancer 2021; 12(22): 6656-6664. doi:10.7150/jca.62491
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA Hsa_circRNA_101996 promotes the development of Gastric Cancer via Upregulating Matrix Metalloproteinases-2/Matrix Metalloproteinases-9 through MicroRNA-143/Ten-eleven translocation-2 Pathway
Feng Huang, Jiajia Jiang, Yongliang Yao, Shiyue Hu, He Wang, Ma Zhu, Liya Yu, Qingqian Liu, Haoyuan Jia, Wenrong Xu
J. Cancer 2021; 12(22): 6665-6675. doi:10.7150/jca.62121
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hedgehog/GLI1 signaling pathway regulates the resistance to cisplatin in human osteosarcoma
Daosen Chen, Xiaodiao Kang, Zhenxing Li, Liang Chen, Qiong Ma, Pei Fan
J. Cancer 2021; 12(22): 6676-6684. doi:10.7150/jca.61591
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of P4HA1 associates with poor prognosis and promotes cell proliferation and metastasis of lung adenocarcinoma
Yue Ning, Hongmei Zheng, Yuting Zhan, Sile Liu, Yang Yang, Hongjing Zang, Qiuyuan Wen, Yajie Zhang, Songqing Fan
J. Cancer 2021; 12(22): 6685-6694. doi:10.7150/jca.63147
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Global changing trends in incidence and mortality of gastric cancer by age and sex, 1990-2019: Findings from Global Burden of Disease Study
Tongchao Zhang, Hui Chen, Yuan Zhang, Xiaolin Yin, Jinyu Man, Xiaorong Yang, Ming Lu
J. Cancer 2021; 12(22): 6695-6705. doi:10.7150/jca.62734
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-25 regulates cell proliferation and metastasis in bladder urothelial carcinoma
Jin-zhuo Ning, Chuan-min Chu, Yang Du, Li Zuo
J. Cancer 2021; 12(22): 6706-6714. doi:10.7150/jca.62743
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA-binding Protein MBNL2 regulates Cancer Cell Metastasis through MiR-182-MBNL2-AKT Pathway
Guanglan Lin, Jiao Li, Jin Cai, Haowei Zhang, Qilei Xin, Ningchao Wang, Weidong Xie, Yaou Zhang, Naihan Xu
J. Cancer 2021; 12(22): 6715-6726. doi:10.7150/jca.62816
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metformin exerts a synergistic effect with venetoclax by downregulating Mcl-1 protein in acute myeloid leukemia
Fang-jiao Zhou, Chen-xing Zeng, Wei Kuang, Cong Cheng, Hong-cai Liu, Xue-ying Yan, Xiao-ping Chen, Gan Zhou, Shan Cao
J. Cancer 2021; 12(22): 6727-6739. doi:10.7150/jca.60208
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Association of dysbindin expression with individualized postoperative prognosis and chemotherapy benefit among patients with gastric adenocarcinoma
Hao Qian, Xiaohui Lv, Qiying Song, Rujuan Su, Tianyu Xie, Di Wu, Rongyan Chang, Lubin Chen, Yanling Yang, Yong Chen, Xinxin Wang, Yi Ru, Lei Shang, Xin Guo
J. Cancer 2021; 12(22): 6740-6748. doi:10.7150/jca.60576
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Risk of Stroke in Patients with Breast Cancer and Sleep Disorders
Nan-Cheng Chen, Kuang-Ming Liao, Yu-Feng Tian, Yu-Cih Wu, Jhi-Joung Wang, Chung-Han Ho, Chien-Chin Hsu
J. Cancer 2021; 12(22): 6749-6755. doi:10.7150/jca.63184
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-338-5p-ZEB2 axis in Diagnostic, Therapeutic Predictive and Prognostic Value of Gastric Cancer
Xiaoli Wei, Jiejie Zhu, Yiyin Zhang, Qihong Zhao, Hua Wang, Kangsheng Gu
J. Cancer 2021; 12(22): 6756-6772. doi:10.7150/jca.58249
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Resistin Expression in Epithelial Ovarian Cancer promotes the Proliferation and Migration of Ovarian Cancer Cells to Worsen Prognosis
Li Pang, Xiaohan Chang
J. Cancer 2021; 12(22): 6796-6804. doi:10.7150/jca.62496
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA TMEM220-AS1 suppresses hepatocellular carcinoma cell proliferation and invasion by regulating the TMEM220/β-catenin axis
Yang Liu, Runkun Liu, Junjun Zhao, Zhi Zeng, Zhan Shi, Qiliang Lu, Jinhui Guo, Lijie Li, Yingmin Yao, Xin Liu, Qiuran Xu
J. Cancer 2021; 12(22): 6805-6813. doi:10.7150/jca.63351
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Shikonin suppresses the epithelial-to-mesenchymal transition by downregulating NHE1 in bladder cancer cells
Lijun Mo, Lili Xu, Min Jia, Bijia Su, Yaolong Hu, Zhiming Hu, Hongwei Li, Chenye Zhao, Zhenlin Zhao, Jinlong Li
J. Cancer 2021; 12(22): 6814-6824. doi:10.7150/jca.63429
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Keratin 80 regulated by miR-206/ETS1 promotes tumor progression via the MEK/ERK pathway in ovarian cancer
Ouxuan Liu, Caixia Wang, Shuang Wang, Yuexin Hu, Rui Gou, Hui Dong, Siting Li, Xiao Li, Bei Lin
J. Cancer 2021; 12(22): 6835-6850. doi:10.7150/jca.64031
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SYT12 is a novel oncogene that promotes thyroid carcinoma progression and metastasis
Lingli Jin, Danni Zheng, Danxiang Chen, Erjie Xia, Yaoyao Guan, Jialiang Wen, Adheesh Bhandari, Ouchen Wang
J. Cancer 2021; 12(22): 6851-6860. doi:10.7150/jca.62555
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long Non-Coding RNA NRON promotes Tumor Proliferation by regulating ALKBH5 and Nanog in Gastric Cancer
Shuchang Wang, Yangyang Wang, Zizhen Zhang, Chunchao Zhu, Chaojie Wang, Fengrong Yu, Enhao Zhao
J. Cancer 2021; 12(22): 6861-6872. doi:10.7150/jca.60737
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The probability of Lymph node metastasis with a tumor size larger than and smaller than 4 cm is different in stages T1-T3 of Siewert type II adenocarcinoma of esophagogastric junction: A Population-Based Study
Huolun Feng, Jiabin Zheng, Chengbin Zheng, Zhenru Deng, Qianchao Liao, Junjiang Wang, Yong Li
J. Cancer 2021; 12(22): 6873-6882. doi:10.7150/jca.63392
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TROP2 modulates the progression in papillary thyroid carcinoma
Huali Sun, Qi Chen, Weiping Liu, Yanmei Liu, Sihan Ruan, Chumeng Zhu, Yanyun Ruan, Shenpeng Ying, Peipei Lin
J. Cancer 2021; 12(22): 6883-6893. doi:10.7150/jca.62461
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA VPS9D1-AS1 promotes esophageal squamous cell carcinoma progression via the Wnt/β-catenin signaling pathway
Liang Ma, Wenyue Yan, Xingwei Sun, Ping Chen
J. Cancer 2021; 12(22): 6894-6904. doi:10.7150/jca.54556
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TUG1 promotes the expression of IFITM3 in hepatocellular carcinoma by competitively binding to miR-29a
Weiwei Liu, Qian Feng, Wenjun Liao, Enliang Li, Linquan Wu
J. Cancer 2021; 12(22): 6905-6920. doi:10.7150/jca.57477
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of promoter methylation gene PRDM5 contributes to the development of tumor proliferation and predicts poor prognosis in gastric cancer
Jing-jing Teng, Wen-jing Zhao, Xun-lei Zhang, Da-Kun Zhao, Xin-Yue Qiu, Xu-dong Chen, Lei Yang
J. Cancer 2021; 12(22): 6921-6930. doi:10.7150/jca.59998
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Endometriosis-associated Ovarian Clear Cell Carcinoma: A Special Entity?
Yue Sun, Guoyan Liu
J. Cancer 2021; 12(22): 6773-6786. doi:10.7150/jca.61107
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of miRNAs during Endoplasmic Reticulum Stress Induced Apoptosis in Digestive Cancer
Yujing Zhang, Shuai Huang, Gang Yang, Lianhong Zou, Xin Huang, Sulai Liu
J. Cancer 2021; 12(22): 6787-6795. doi:10.7150/jca.62352
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image