◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 15 (12); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Spatial and Single-Cell Investigations Illuminate Theragnostic value and Immune Landscape of Mitochondrial Dynamin-Like GTPase in Breast Cancer
Yen-Dun Tony Tzeng, Pei-Yi Chu, Su-Boon Yong, Tzu-Sheng Hsu, Ling-Ming Tseng, Ming-Feng Hou, Jim Jinn-Chyuan Sheu, Jui-Hu Hsiao, Chia-Jung Li
J. Cancer 2024; 15(12): 3633-3644. doi:10.7150/jca.96100
Full text PDF


Graphic abstract

Vesicle-mediated transport-related genes predict the prognosis and immune microenvironment in hepatocellular carcinoma
Zhiyue Ye, Yang Wang, Ruixin Yuan, Ran Ding, Yaxin Hou, Luomeng Qian, Sihe Zhang
J. Cancer 2024; 15(12): 3645-3662. doi:10.7150/jca.94902
Full text PDF


Graphic abstract

Multi-omic profiling of breast tumor microenvironment uncovers a role of mitochondrial calcium gatekeepers
Yen-Dun Tony Tzeng, Pei-Yi Chu, Su-Boon Yong, Tzu-Sheng Hsu, Ling-Ming Tseng, Ming-Feng Hou, Jim Jinn-Chyuan Sheu, Jui-Hu Hsiao, Chia-Jung Li
J. Cancer 2024; 15(12): 3663-3674. doi:10.7150/jca.95979
Full text PDF


Graphic abstract

Network Pharmacology and Bioinformatics Analysis to Identify the Molecular Targets and its Biological Mechanisms of Sciadopitysin against Glioblastoma
Haiwei Lian, Yajie Xiong, Guojie Zhao, Meng Yi, Jingchao Wang, Huimin Liu, Yun Zhou
J. Cancer 2024; 15(12): 3675-3683. doi:10.7150/jca.94202
Full text PDF


Graphic abstract

Pan-Cancer Analysis of ART1 and its Potential Value in Gastric Cancer
Zhiping Wu, Siyuan Song, Jiayu Zhou, Qiling Zhang, Jiangyi Yu
J. Cancer 2024; 15(12): 3684-3707. doi:10.7150/jca.96033
Full text PDF


Graphic abstract

A-to-I edited miR-154-p13-5p inhibited cell proliferation and migration and induced apoptosis by targeting LIX1L in the bladder cancer
Zhengxiang Hu, Chunhui Liu, Zujun Mei, Xinlei Wang, Yuyang Ma, Xing Liu, Hao Xu, Gaochuan Fang, Xinyu Liu, Rui Li, Jie Wang, Zhenduo Shi, Conghui Han
J. Cancer 2024; 15(12): 3708-3723. doi:10.7150/jca.93388
Full text PDF


Graphic abstract

Branched-Chain Amino Acid Degradation Pathway was Inactivated in Colorectal Cancer: Results from a Proteomics Study
Shixian Lian, Siyuan Liu, Ao Wu, Lin Yin, Lei Li, Liyan Zeng, Mingkun Zhao, Lijun Zhang
J. Cancer 2024; 15(12): 3724-3737. doi:10.7150/jca.95454
Full text PDF


Graphic abstract

Causal effects of circulating glutamine on colitis, IBD, and digestive system cancers: a Mendelian randomisation study
Yang Xie, Yonghui Wu, Qing Tao, Youxiang Chen, Chunyan Zeng
J. Cancer 2024; 15(12): 3738-3749. doi:10.7150/jca.96085
Full text PDF


Graphic abstract

Identification of ubiquitination-related hub genes in chronic myeloid leukemia cell by bioinformatics analysis
Qian Zhou, Zhuoran Li, Li Meng, Ying Wang, Muhammad Sameer Ashaq, Yuan Li, Baobing Zhao
J. Cancer 2024; 15(12): 3750-3759. doi:10.7150/jca.96405
Full text PDF


Graphic abstract

Socioeconomic status, individual behaviors and risk for Lymphomas: a Mendelian randomization study
Zaixiang Tan, Ying Wang, Xing Xing, Ziyuan Shen, Wei Sang
J. Cancer 2024; 15(12): 3760-3765. doi:10.7150/jca.96413
Full text PDF


Graphic abstract

Identification Of Endothelial Cell Immune-related Gene Signature for Lung Adenocarcinoma by Integrated Analysis of Single-cell and Bulk RNA Sequencing Data
Zhuozheng Hu, Jiajun Wu, Weijun Zhou, Kang Wang, Wenxiong Zhang
J. Cancer 2024; 15(12): 3766-3780. doi:10.7150/jca.94501
Full text PDF


Graphic abstract

Linc00662 sponges miR-15b-5p to promote hypopharyngeal squamous cell carcinoma progression by facilitating cancer stem cell-like phenotypes
Binghuang Zhang, Qing Ye
J. Cancer 2024; 15(12): 3781-3793. doi:10.7150/jca.95852
Full text PDF


Graphic abstract

Exploring SLC16A1 as an Oncogenic Regulator and Therapeutic Target in Cholangiocarcinoma
Jianxin Huang, Fahui Liu, Donghua Liu, Shihang Tang, Dongyan Shen
J. Cancer 2024; 15(12): 3794-3808. doi:10.7150/jca.95258
Full text PDF


Graphic abstract

LINC01535 promotes hepatocellular carcinoma proliferation and metastasis by regulating the miR-214-3p/VASP axis
Chunjiang Liu, Kuan Li, Wenzhou Ding, Xiaoqi Tang, Zhifeng Wu, Xin Zhu, Wanwan Gong, Hui Zhao
J. Cancer 2024; 15(12): 3809-3824. doi:10.7150/jca.91756
Full text PDF


Graphic abstract

Fluoxetine as a Potential Therapeutic Agent for Inhibiting Melanoma Brain and Lung Metastasis: Induction of Apoptosis, G0/G1 Cell Cycle Arrest, and Disruption of Autophagy Flux
Anqi He, Mengling Wu, Yamin Pu, Ru Li, Yiwen Zhang, Jing He, Yong Xia, Yimei Ma
J. Cancer 2024; 15(12): 3825-3840. doi:10.7150/jca.95592
Full text PDF


Graphic abstract

Establishment of a SUMO pathway related gene signature for predicting prognosis, chemotherapy response and investigating the role of EGR2 in bladder cancer
Han Xiao, Xiaoan Huang, Heyi Chen, Ying Zheng, Weihui Liu, Jiabi Chen, Ran Wei, Ming Lin, Qingshui Wang, Wei Zhuang
J. Cancer 2024; 15(12): 3841-3856. doi:10.7150/jca.96481
Full text PDF


Graphic abstract

The prognostic and immune significance of PLBD1 in pan-cancer and its roles in proliferation and invasion of glioma
Minghao Wei, Gaoyang Zhou, Lian Chen, Yufu Zhang, Wei Ma, Li Gao, Guodong Gao
J. Cancer 2024; 15(12): 3857-3872. doi:10.7150/jca.96365
Full text PDF


Graphic abstract

DDIT3 is associated with breast cancer prognosis and immune microenvironment: an integrative bioinformatic and immunohistochemical analysis
Xin Yu, Wenge Li, Shengrong Sun, Juanjuan Li
J. Cancer 2024; 15(12): 3873-3889. doi:10.7150/jca.96491
Full text PDF


Graphic abstract

Integration of single-cell and bulk RNA sequencing data reveals that CYTOR is a potential prognostic and immunotherapeutic response marker for skin cutaneous melanoma
Ming Zhang, Yikun Ju, Lei Xue, Xueheng Zhao, Xuezheng Xu, Geng Wu, Hao Bo, Zailong Qin
J. Cancer 2024; 15(12): 3890-3902. doi:10.7150/jca.94823
Full text PDF


Graphic abstract

Deciphering the Causal Relationship between Sodium-glucose Cotransporter 2 Inhibition and Cancer Risks: A Comprehensive Mendelian Randomization Study
Liyin Zhang, Baorui Xue, Fangyang Yu, Yao Yin, Si Jin
J. Cancer 2024; 15(12): 3903-3912. doi:10.7150/jca.96435
Full text PDF


Graphic abstract

TXNDC12 inhibits pancreatic tumor cells ferroptosis by regulating GSH/GGT7 and promotes its growth and metastasis
Xiangrong Xu, Yu Hei, Bobo Wang, Shuyue Tian, Xuanyu Chen, Jing Zhang, Fenghui Wang
J. Cancer 2024; 15(12): 3913-3929. doi:10.7150/jca.93208
Full text PDF


Graphic abstract

The effects of aging, sex, and tumor burden on the peripheral blood immune cell profile and absolute counts
Zenghui Xu, Donglei Han, Yan Zhang, Li He, Ou Tong, Zhongyang Han, Zhenlong Ye, Kexin Xiang, Yan Sun, Qijun Qian
J. Cancer 2024; 15(12): 3930-3938. doi:10.7150/jca.93542
Full text PDF


Graphic abstract

Comparative Evaluation of Machine Learning Models for Subtyping Triple-Negative Breast Cancer: A Deep Learning-Based Multi-Omics Data Integration Approach
Shufang Yang, Zihu Wang, Changfu Wang, Changbo Li, Binjie Wang
J. Cancer 2024; 15(12): 3943-3957. doi:10.7150/jca.93215
Full text PDF


Graphic abstract

Experimental Validation and Multi-omics Analysis Identified ARPC1A as a Novel Oncogene and Potential Therapeutic Target in Glioblastoma
Jun Yang, Chengcheng Xue, Zesong He, Li Ying, Wei Meng, Meihua Li, Na Zhang, Taohui Ouyang
J. Cancer 2024; 15(12): 3958-3974. doi:10.7150/jca.94552
Full text PDF


Graphic abstract

Exploring the Mediation Effect of Metabolite Levels on the Association Between Gut Microbiota and HCC: A two-step, two-sample bidirectional Mendelian Randomization
Bingchen Xu, Lianxin Zhu, Pan Hu, Wang Yao, Miaola Ke, Zhihua Zhu
J. Cancer 2024; 15(12): 3975-3983. doi:10.7150/jca.96579
Full text PDF


Graphic abstract

miR-497-5p Expression and Biological Activity in Gastric Cancer
Xin Chen, Linlin Zhou, Yaqin Han, Suping Lin, Li Zhou, Wei Wang, Wei Zhang, Shihai Xuan, Jianxiu Yu, Wenjie Zheng
J. Cancer 2024; 15(12): 3995-4006. doi:10.7150/jca.90087
Full text PDF


Graphic abstract

Comprehensive analysis of the clinical significance and molecular mechanism of T-box transcription factor 3 in osteosarcoma
Yu-Nan Man, Hua Xu, Pei-Jun Chen, Yu Sun, Mao-Lin He
J. Cancer 2024; 15(12): 4007-4019. doi:10.7150/jca.96168
Full text PDF


Graphic abstract

Development and validation of matrix metalloproteinase for predicting prognosis and tumour microenvironment immune profiles in uterine corpus endometrial carcinoma
Huancheng Su, Yutong Yang, Chu Li, Jinpeng Li, Huihui Lv, Xiaoyao Jia, Jiaolin Yang, Jing Lei, Xia Li, Hongrui Guo, Zhe Wang, Sanyuan Zhang
J. Cancer 2024; 15(12): 4020-4039. doi:10.7150/jca.91277
Full text PDF

Review

Graphic abstract

Exploring the evolving roles and clinical significance of circRNAs in head and neck squamous cell carcinoma
Pengxiang Lei, Qingbo Guo, Jiewen Hao, Hui Liu, Yaofeng Chen, Feng Wu, Zhao He, Xiaolong Zhang, Nannan Zhang, Shuxin Wen, Wei Gao, Yongyan Wu
J. Cancer 2024; 15(12): 3984-3994. doi:10.7150/jca.96614
Full text PDF

Erratum

Ophiopogonin B inhibits migration and invasion in non-small cell lung cancer cells through enhancing the interaction between Axin and β-catenin: Erratum
Shiping Zhang, Hongxiao Li, Liqiu Li, Qian Gao, Ling Gu, Cheng Hu, Meijuan Chen, Xu Zhang
J. Cancer 2024; 15(12): 3939-3942. doi:10.7150/jca.98623
Full text PDF

Popup Image