Issue cover v15i1

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (1); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Estimation of the Three Phases by Direct Cost of Care for Non-surviving Patients with Cancer: A National Population-based Patient-level Study
Tae Mi Youk, Jung Hwa Hong, Byung Kyu Park, Young Min Park, Eun-Cheol Park
J. Cancer 2024; 15(1): 20-29. doi:10.7150/jca.78491
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Shenling Baizhu Decoction (SLBZD) may play a synergistic role of tirelizumab in the treatment of colorectal cancer by influencing the imbalance of colon flora and Tumor microenvironment
Xue Deng, Chunxia Zhang, Yang Yang, Jun Wang, Xiaorui Ye, Jiabo Gu, Xinyi Zhang, Heiying Jin
J. Cancer 2024; 15(1): 30-40. doi:10.7150/jca.88854
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lightweight colon polyp segmentation algorithm based on improved DeepLabV3+
Shiyu Xiang, Lisheng Wei, Kaifeng Hu
J. Cancer 2024; 15(1): 41-53. doi:10.7150/jca.88684
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of heat shock protein 70 in silibinin-induced apoptosis in bladder cancer
Yi Wei, Yanxin Zhuang, Yishuai Zhang, Lei Luo, Bixin Yu, Jin Zeng
J. Cancer 2024; 15(1): 79-89. doi:10.7150/jca.88668
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Incidence of HER2-targeted antibody-drug conjugates-related cardiac events: a meta-analysis
Fen Liu, Huamin Li, Guisen Yin, Yong Pan
J. Cancer 2024; 15(1): 90-102. doi:10.7150/jca.90090
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dimethoxytolyl propylresorcinol induces apoptosis and mitophagy in human leukemia cells through the PI3K/AKT pathway
Jianming Wei, Xiaojuan Zhong, Huiting Peng, Bingqing Cui, Xianlin Yue, Zewei Sun, Jing Shi
J. Cancer 2024; 15(1): 103-112. doi:10.7150/jca.89243
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long-Term Survival and Cancer Risk in the Hepatitis C Virus-Infected Patients After Antiviral Treatment: A Nationwide Cohort Study
Yi-Ju Chen, Jing-Yang Huang, Rathinasamy Baskaran, Mosleh Mohammad Abomughaid, Chang-Chi Hsieh, Wan-Teng Lin
J. Cancer 2024; 15(1): 113-125. doi:10.7150/jca.87259
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical Significance and Potential Mechanisms of the RNA Methyltransferase KIAA1429 in Osteosarcoma
Yu Sun, Yi-wu Lei, Jia-xing Zeng, Lu-yang Zhong, Jian-wei Liu, Yu-nan Man, Mao-lin He
J. Cancer 2024; 15(1): 126-139. doi:10.7150/jca.86630
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prevalence of cervical precancers or cancers in women with ASC-H/HSIL cytology according to Aptima HPV (AHPV) assay-detected HPV genotypes and age
Qin Liu, Liqing Chen, Minghua Yu, Xin Zhou, Xiaofei Zhang, Wenxin Zheng, Shuang Niu, Feng Zhou
J. Cancer 2024; 15(1): 140-148. doi:10.7150/jca.89715
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sarcosine dehydrogenase as an immune infiltration-associated biomarker for the prognosis of hepatocellular carcinoma
Haixiang Xie, Kejian Yang, Chongjiu Qin, Xin Zhou, Junqi Liu, Jusen Nong, Jianzhu Luo, Yongguang Wei, Huasheng Hua, Chuangye Han, Xiwen Liao, Chengkun Yang, Hao Su, Guangzhi Zhu, Xinping Ye, Tao Peng
J. Cancer 2024; 15(1): 149-165. doi:10.7150/jca.89616
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Expression and role of FKBPL in lung adenocarcinoma
Lili She, Xingsong Zhang, Rong Shen, Song He, Xiaobing Miao
J. Cancer 2024; 15(1): 166-175. doi:10.7150/jca.87758
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Receptor-interacting protein kinase 2 is associated with tumor immune infiltration, immunotherapy-related biomarkers, and affects gastric cancer cells growth in vivo
Qian Yang, Kunqiao Hong, Yu Li, Pengshuang Shi, Fang Yan, Peng Zhang
J. Cancer 2024; 15(1): 176-191. doi:10.7150/jca.90008
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NOTCH3 inhibits transcription factor ZEB1 expression and metastasis of breast cancer cells via transcriptionally upregulating miR-223
Wen-Jia Chen, Hui-Ting Zhong, Hua-Tao Wu, Yan-Yu Hou, Zheng Wu, Ze-Xuan Fang, Jing Liu
J. Cancer 2024; 15(1): 192-203. doi:10.7150/jca.89034
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carcinogenic Role and Clinical Significance of Histone H3-H4 Chaperone Anti-silencing Function 1 B (ASF1B) in Lung Adenocarcinoma
Congkuan Song, Yaolin Song, Xiaoxia Wan, Zhihong Zhao, Qing Geng
J. Cancer 2024; 15(1): 218-231. doi:10.7150/jca.88777
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IGFBP5, as a Prognostic Indicator Promotes Tumor Progression and Correlates with Immune Microenvironment in Glioma
Jiediao Lin, Guowei Huang, Qianru Zeng, Rendong Zhang, Yun Lin, Yaochen Li, Baohua Huang, Hongchao Pan
J. Cancer 2024; 15(1): 232-250. doi:10.7150/jca.87733
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pan-Cancer Analysis Reveals SOX2 as a Promising Prognostic and Immunotherapeutic Biomarker Across Various Cancer Types, Including Pancreatic Cancer
Yuntao Ding, Huizhi Wang, Qiaowei Wang, Han Jiang, Zhangzuo Li, Zhengyue Yu, Qi Wang, Min Xu
J. Cancer 2024; 15(1): 251-274. doi:10.7150/jca.88397
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interplay of Sphingolipid Metabolism in Predicting Prognosis of GBM Patients: Towards Precision Immunotherapy
Qi Wang, Chuanhua Zheng, Hanjin Hou, Xin Bao, Huading Tai, Xufeng Huang, Zhengrui Li, Zhangzuo Li, Qiaowei Wang, Qi Pan, Longbin Wang, Shujing Zhou, Yanjie Bian, Qier Pan, Aihua Gong, Min Xu
J. Cancer 2024; 15(1): 275-292. doi:10.7150/jca.89338
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Impact of Physical Exercise on Melanoma Hallmarks: Current Status of Preclinical and Clinical Research
Claudia Ceci, Celia García-Chico, Maria Grazia Atzori, Pedro Miguel Lacal, Simone Lista, Alejandro Santos-Lozano, Grazia Graziani, José Pinto-Fraga
J. Cancer 2024; 15(1): 1-19. doi:10.7150/jca.88559
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mucin1 as a potential molecule for cancer immunotherapy and targeted therapy
Xiaohan Tong, Chunyan Dong, Shujing Liang
J. Cancer 2024; 15(1): 54-67. doi:10.7150/jca.88261
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Survival effects of postoperative adjuvant TACE in early-HCC patients with microvascular invasion: A multicenter propensity score matching
Junlin Qian, Yanling Shen, Lifeng Cui, Zhao Wu, Shuju Tu, Wei Lin, Hongtao Tang, Zemin Hu, Liping Liu, Wei Shen, Yongzhu He, Kun He
J. Cancer 2024; 15(1): 68-78. doi:10.7150/jca.87435
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Periprostatic Adipose Tissue: A New Perspective for Diagnosing and Treating Prostate Cancer
Hongliang Cao, Yishu Wang, Difei Zhang, Bin Liu, Honglan Zhou, Song Wang
J. Cancer 2024; 15(1): 204-217. doi:10.7150/jca.89750
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image