Issue cover v10i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (7); 2019

Research Papers

Association between Primary Tumor Location and Prognostic Survival in Synchronous Colorectal Liver Metastases after Surgical Treatment: A Retrospective Analysis of SEER Data
Zheng Wang, Xiangyu Wang, Ze Zhang, Xuan Wang, Mo Chen, Lu Lu, Wenwei Zhu, Jubo Zhang, Huliang Jia, Jinhong Chen
J. Cancer 2019; 10(7): 1593-1600. doi:10.7150/jca.29294
Full text PDF PubMed PMC

c-Myb and its Effector COX-2 as an Indicator Associated with Prognosis and Therapeutic Outcome in Colorectal Cancer
Ruting Xie, Yongzhi Yang, Huizhen Zhang, Hu Liu, Jing Guo, Huanlong Qin, Yanlei Ma, Ajay Goel, Xinxiang Li, Qing Wei
J. Cancer 2019; 10(7): 1601-1610. doi:10.7150/jca.27261
Full text PDF PubMed PMC

The Impact of Primary Tumor Sidedness on the Effect of Regorafenib in Refractory Metastatic Colorectal Cancer
Sang Eun Yoon, Su Jin Lee, Jeeyun Lee, Se Hoon Park, Joon Oh Park, Ho Yeong Lim, Won Ki Kang, Young Suk Park, Seung Tae Kim
J. Cancer 2019; 10(7): 1611-1615. doi:10.7150/jca.29106
Full text PDF PubMed PMC

Estrogen Enhances Endometrial Cancer Cells Proliferation by Upregulation of Prohibitin
Bin Yang, Ruiying Chen, Xiaoyan Liang, Jiayan Shi, Xiaomei Wu, Zhenbo Zhang, Xiong Chen
J. Cancer 2019; 10(7): 1616-1621. doi:10.7150/jca.28218
Full text PDF PubMed PMC

Deleted in Breast Cancer 1 as a Novel Prognostic Biomarker for Digestive System Cancers: A Meta-Analysis
Jingting Liu, Chunyan Meng, Changcan Li, Kaifeng Tang, Hongchao Tang, Jianhua Liao
J. Cancer 2019; 10(7): 1633-1641. doi:10.7150/jca.26935
Full text PDF PubMed PMC

A Comparative Study of Genetic Profiles of Key Oncogenesis-Related Genes between Primary Lesions and Matched Lymph Nodes Metastasis in Lung Cancer
Yuqiao Chen, Beibei Mao, Xiong Peng, Yuan Zhou, Kun Xia, Hao Guo, Hong Jiang, Guo Wang, Wei Zhuang
J. Cancer 2019; 10(7): 1642-1650. doi:10.7150/jca.28266
Full text PDF PubMed PMC

Salivary Microbial Dysbiosis is Associated with Systemic Inflammatory Markers and Predicted Oral Metabolites in Non-Small Cell Lung Cancer Patients
Weiquan Zhang, Junwen Luo, Xiaopeng Dong, Shukang Zhao, Yingtao Hao, Chuanliang Peng, Hubo Shi, Yong Zhou, Lei Shan, Qifeng Sun, Yuyang Li, Xiaogang Zhao
J. Cancer 2019; 10(7): 1651-1662. doi:10.7150/jca.28077
Full text PDF PubMed PMC

Comparison of the Prognostic Value of Systemic Inflammation Response Markers in Small Cell Lung Cancer Patients
Ting Zhou, Yuanyang Zhao, Shen Zhao, Yunpeng Yang, Yan Huang, Xue Hou, Hongyun Zhao, Li Zhang
J. Cancer 2019; 10(7): 1685-1692. doi:10.7150/jca.29319
Full text PDF PubMed PMC

Peptide V3 Inhibits the Growth of Human Hepatocellular Carcinoma by Inhibiting the Ras/Raf/MEK/ERK Signaling Pathway
Dongdong Wu, Mengling Li, Yingran Gao, Wenke Tian, Jianmei Li, Qianqian Zhang, Zhengguo Liu, Mengli Zheng, Hongju Wang, Jun Wang, Tieshan Teng, Lei Zhang, Xinying Ji, Zhongwen Xie, Ailing Ji, Yanzhang Li
J. Cancer 2019; 10(7): 1693-1706. doi:10.7150/jca.29211
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value of MTV, SUVmax and the T/N Ratio of PET/CT in Patients with Glioma: A Systematic Review and Meta-Analysis
Qing Zhang, Xian Gao, Guohua Wei, Cheng Qiu, Hongyi Qu, Xin Zhou
J. Cancer 2019; 10(7): 1707-1716. doi:10.7150/jca.28605
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value of Ferritin-to-Hemoglobin Ratio in Patients with Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer
Sookyung Lee, Hyeonjin Jeon, Bumsang Shim
J. Cancer 2019; 10(7): 1717-1725. doi:10.7150/jca.26853
Full text PDF PubMed PMC

P16 Methylation Leads to Paclitaxel Resistance of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
Zhaojun Liu, Hongmei Lin, Ying Gan, Chenghua Cui, Baozhen Zhang, Liankun Gu, Jing Zhou, Guangying Zhu, Dajun Deng
J. Cancer 2019; 10(7): 1726-1733. doi:10.7150/jca.26482
Full text PDF PubMed PMC

Metformin Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation through the AMP-Activated Protein Kinase and Insulin-like Growth Factor 1 Receptor Pathways in the Bile Duct Cancer Cells
Jin Lee, Eun Mi Hong, Jung Han Kim, Jang Han Jung, Se Woo Park, Dong Hee Koh, Min Ho Choi, Hyun Joo Jang, Sea Hyub Kae
J. Cancer 2019; 10(7): 1734-1744. doi:10.7150/jca.26380
Full text PDF PubMed PMC

Circulating Lymphocytes, PD-L1 Expression on Tumor-infiltrating Lymphocytes, and Survival of Colorectal Cancer Patients with Different Mismatch Repair Gene Status
Pengfei Kong, Jing Wang, Ze Song, Shousheng Liu, Wenzhuo He, Chang Jiang, Qiankun Xie, Lin Yang, Xiaojun Xia, Liangping Xia
J. Cancer 2019; 10(7): 1745-1754. doi:10.7150/jca.25187
Full text PDF PubMed PMC

Downregulation of DACT-2 by Promoter Methylation and its Clinicopathological Significance in Prostate Cancer
Shibao Li, Lingyu Yin, Kai Huang, Yao zhao, Haoliang Zhang, Chenchen Cai, Yinhai Xu, Lingyan Huang, Xiaozhou Wang, Ting Lan, Hongchun Li, Ping Ma
J. Cancer 2019; 10(7): 1755-1763. doi:10.7150/jca.28577
Full text PDF PubMed PMC

Five P53 SNPs Involved in Low Rectal Cancer Risk and Prognosis in a Chinese Population
Guangzhe Zhang, Qian Xu, Jingwei Liu, Zhi Lv, Youzhu Lu, Huaiwei Yang, Liping Sun, Chengzhong Xing, Yuan Yuan
J. Cancer 2019; 10(7): 1772-1780. doi:10.7150/jca.26722
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

The Prospective Value of Dopamine Receptors on Bio-Behavior of Tumor
Xu Wang, Zhi-Bin Wang, Chao Luo, Xiao-Yuan Mao, Xi Li, Ji-Ye Yin, Wei Zhang, Hong-Hao Zhou, Zhao-Qian Liu
J. Cancer 2019; 10(7): 1622-1632. doi:10.7150/jca.27780
Full text PDF PubMed PMC

The Expression, Functions, Interactions and Prognostic Values of PTPRZ1: A Review and Bioinformatic Analysis
Zhenkun Xia, Dengjie Ouyang, Qianying Li, Moyun Li, Qiongyan Zou, Lun Li, Wenjun Yi, Enxiang Zhou
J. Cancer 2019; 10(7): 1663-1674. doi:10.7150/jca.28231
Full text PDF PubMed PMC

Multiple Myeloma: What Do We Do About Immunodeficiency?
Linrong Li, Liang Wang
J. Cancer 2019; 10(7): 1675-1684. doi:10.7150/jca.29993
Full text PDF PubMed PMC

Molecular Mechanisms and Countermeasures of Immunotherapy Resistance in Malignant Tumor
Xiaoyue Jiang, Li Li, Yingrui Li, Qin Li
J. Cancer 2019; 10(7): 1764-1771. doi:10.7150/jca.26481
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image