Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Click Manage online advance (at the bottom of the page).


3BDO inhibits the proliferation, epithelial–mesenchymal transition (EMT) and stemness via suppressing survivin in human glioblastoma cells
Zhaotao Wang,Yongping Li, Minyi Liu, Danmin Chen, Jiajie Lu, Yunxiang Ji, Zhou Xing, Yezhong Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66674; in press
[Author manuscript]

miR-497-5p-RSPO2 axis inhibits cell growth and metastasis in glioblastoma
Kun Chen, Zheng Wang, Qi-Bei Zong, Meng-Ying Zhou, Qing-Fa Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.62652; in press
[Author manuscript]

Comprehensive Analysis of Somatic Reversion Mutations in Homologous Recombination Repair (HRR) Genes in a Large Cohort of Chinese Pan-cancer Patients
Hong Zong, Jian Zhang, Zhengyang Xu, Jia-Ni Pan, Rong Wang, Jinming Han, Miao Jiang, Ruiping Ren, Li Zang, Haitao Wang, Wen-Ming Cao
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65650; in press
[Author manuscript]

Green walnut husk extracts Proliferation and Migration in Gastric Cancer
Jiarong Zhang; Jinli Zhang; Chunbo Zhao; Hong Sui; Chun feng Li; Lili Zhong; Qingxin Zhou; Yuxian Bai; Shijia An; Xiaoxue Du; Xiaoli Wei; Lei Liu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.57270; in press
[Author manuscript]

Inducing synergistic DNA damage by TRIP13 and PARP1 inhibitors provides a potential treatment for hepatocellular carcinoma
Haojun Xu, Zhijie Ma,Xiao Mo, Fanggui Xu, Fubing Wu, Hongjin Chen,Guoren Zhou, Hongping Xia-,Chengfei Zhang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66020; accepted
[Author manuscript]

Histidine-rich calcium binding protein promotes gastric cancer cell proliferation, migration, invasion and epithelial-mesenchymal transition through Raf/MEK/ERK signaling
Chao Wang, Chuanfu Ren, Qiongyuan Hu, Meng Wang, Zhi Yang, En Xu, Xingzhou Wang, Zijian Li, Heng Yu, Qingzhao Feng, Liang Zhang, Xuefeng Xia, Song Liu, Wenxian Guan
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.68403; in press
[Author manuscript]

LncRNA AC099850.3 promotes hepatocellular carcinoma proliferation and invasion through PRR11/PI3K/AKT axis and is associated with patients prognosis
Fangjing Zhong, Sheng Liu, Donghai Hu, Liwen Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66092; in press
[Author manuscript]

Can the Gene Expression Profile of Patients with Acute Myeloid Leukemia Predict Complete Remission Following Induction Therapy?
Santiago Sánchez-Sosa, Carlos Rodríguez-Medina, Ruth Stuckey, Yanira Florido, Guillermo Santana, Jesús María González Martín, Naylén Cruz-Cruz, Melissa Torres-Ochando, Rosa Fernández, Nuria Sánchez-Farías, Antonia Cionfrini, Teresa Molero Labarta, María Teresa Gomez-Casares, Cristina Bilbao-Sieyro
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.57457; accepted
[Author manuscript]

Radial Endobronchial Ultrasound for Lung Cancer Diagnosis: Tips and Tricks
Paul Zarogoulidis, Dimitris Petridis, Haidong Huang, Chong Bai, Dimitris Matthaios, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Christos Tolis, Kosmas Tsakiridis, Sofia Baka, Christos Arnaoutoglou, Christoforos Kosmidis
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67113; in press
[Author manuscript]

HMG-CoA Reductase inhibitor simvastatin exhibits potent anti-leukemia effect in preclinical models of FLT3 mutated acute myeloid leukemia
Genhong Li, Zhen Lu, Lian Yu, Qinwei Chen Lihong Ding, Zhihong Fang, Yin Li, Bing Xu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.68133; in press
[Author manuscript]

LncRNA LASTR promote lung cancer progression through the miR-137/TGFA/PI3K/AKT axis through integration analysis
Manhui XiaWeibo ZhuChunmu TaoYuntian LuFeng Gao
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66067; in press
[Author manuscript]

GRK3 as a Prognosis Biomarker in Gastric Cancer
Chia-Lang Fang, Yu-Feng Tian, Shiau-Shiuan Lin, Shih-Ting Hung, You-Cheng Hseu, Chun-Chao Chang, Chia-Lin Chou, Li-Chin Chen, Wen-Ching Wang, Kai-Yuan Lin, Ding-Ping Sun
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64748; accepted
[Author manuscript]

PLHPP2 inhibits the stemness of colorectal cancer by inactivating the Nrf2 signaling pathway
Yongfu Xiong, He Zhou, Xujian Huang, Jiemei Huang, Gang Yang, Zhixiong Lei, Jingdong Li
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65444; accepted
[Author manuscript]

A comparative study of efficacy and safety of transarterial chemoembolization with CalliSpheres and conventional transarterial chemoembolization in treating unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma patients
Tao Sun, Weihua Zhang, Lei Chen, Yanqiao Ren, Yiming Liu, Chuansheng Zheng
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67523; in press
[Author manuscript]

CDCA8 Contributes to the Development and Progression of Thyroid Cancer through Regulating CDK1
Cheng Xiang;Wu-hui Sun;You Ke;Xing Yu;Yong Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64747; accepted
[Author manuscript]

NIBAN1 promotes gemcitabine resistance via activating FAK signaling pathway in bladder cancer
Shiyu Tong, Hongling Yin, Jun Fu, Yangle Li
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66248; in press
[Author manuscript]

Identification of MICALL2 as a Novel Prognostic Biomarker Correlating with Proinflammation and T Cell Exhaustion of Kidney Renal Clear Cell Carcinoma
Wenfeng Lin, Jisheng Zhong, Hideo Ueki, Abai Xu, Masami Watanabe, Motoo Araki, Chunxiao Liu, Yasutomo Nasu, Peng Huang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66922; in press
[Author manuscript]

Sinapine Thiocyanate Inhibits the Proliferation and Mobility of Pancreatic Cancer Cells by Up-Regulating GADD45A
Jingya Wang, Zhirui Zeng, Shan Lei, Junbin Han, Shanggao Liao, Jinjuan Zhang, Lu Wang, Yuhua Dong, Haiyang Li, Tengxiang Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65212; in press
[Author manuscript]

Prognostic effect of subclassification on oncological outcomes in patients with surgically treated localized papillary renal cell carcinoma: a retrospective propensity score-matched cohort study
Shijie Li, Xuefeng Liu, Xiaonan Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66916; in press
[Author manuscript]

Survival of NSCLC patients treated with CIMAvax-EGF as switch maintenance in the real world scenario
Yoanna Ivette Flores Vega, MD, Department of Medical Oncology Diana Laura Páramo González, MD, Department of Medical Oncology Sofía de la Caridad Alsina Sarmiento, MD, Department of Medical Oncology Luis Enrique Alsina Tul, MD, Department of Medical Oncology Iris Beatriz Inguanzo Valdés, MD, Department of Radiotherapy Jorge Rodríguez Machado, MD, Department of Radiotherapy Ángel Elejalde Larrinaga, MD, Department of Pulmonology Justo Elpidio Flores Rodríguez, MD, Department of Pulmonology
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67189; accepted
[Author manuscript]

Influence of lifestyle on tongue coating microbiota in patients with esophageal precancerous lesions
Pan Xiao, Zhaolai Hua, Xiaoyu Kang, Bin Lu, Meifeng Li, Juan Wu, Wei Dong, Junfeng Zhang and Chun Cheng
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67068; in press
[Author manuscript]

Low-expression of FOXP2 predicts poor survival and targets Caspase-1 to inhibit cell pyroptosis in colorectal cancer
Peng Liao, Wu-hua Huang, Li Cao, Tao WangLi-ming Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.62433; in press
[Author manuscript]

Safety and anti-tumor effects of vismodegib in patients with refractory advanced gastric cancer: A single-arm, phase-II trial
Ryul Kim, Ji Jun Ho, Jung Hoon Kim, Jung Yong Hong, Ho-Yeong Lim, Won Ki Kang, Jeeyun Lee, Seung Tae Kim
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67050; in press
[Author manuscript]

MAGEA1 and Htert Peptide Treatment Improves the Potency of The Dendritic Cell- Cytotoxic T Lymphocytes (DC-CTL) Immunotherapy in DAC Treated Acute Myeloid Leukemia
Guocheng Zhong, Guangyi Jin, Wei Zeng, Changhua Yu, Yan Li, Ji Zhou, Li Zhang, Li Yu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66501; in press
[Author manuscript]

Highly potent immunotoxins targeting the membrane-distal N-lobe of GPC3 for immunotherapy of hepatocellular carcinoma
Jingwen Li, Lanxin Xiang, Qian Wang, Xuqian Ma, Xin Chen, Yuankui Zhu, Yaxi Yang, Le Huang, Huixia He, Lilei Xu, Xinjun Liang, Shuang Dong, Sheng Hu, Hanjie Li, Mingqian Feng
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66978; accepted
[Author manuscript]

The correlation and role analysis of SLC30A1 and SLC30A10 in cervical carcinoma
Jing Zhang, Xin-Wei Chen, Li-Sha Shu, Chong-Dong Liu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.56777; in press
[Author manuscript]

RIOK1 is associated with non-small cell lung cancer clinical characters and contributes to cancer progression
Rong Wang, Wen-Shu Chai, Dian-Zhu Pan, Xuan Shi, Li-Na Shan, Yu-Hai He, Shuang Pan
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64668; accepted
[Author manuscript]

LINC00630 promotes cholangiocarcinoma cell proliferation, migration and invasion by mediating the miR-199a/FGF7 axis
Baiyin Zhong, Caixin Song, Qingfang He, Zhixi Chen, Qicheng Liao, Qiusheng Xiong, Shijie Wang, Yuansheng Xiao, Xing Xie, Yuankang Xie, Xiaonong Wang, Jianhong Zhang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66850; in press
[Author manuscript]

Application of radiomics feature captured from MRI for prediction of recurrence for glioma patients
Canyu Liu, Yujiao Li, Xiang Xia, Jiazhou Wang, Chaosu Hu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65366; in press
[Author manuscript]

Clinical Characteristics and Outcomes of Patients with Positive Celiac Serology and Cancer Therapy Exposure
Barbara Erthal Smeral Dutra, Dongguang Wei, Dongfeng Tan, Mazen Alasadi, Hao Chi Zhang, Anusha Shirwaikar Thomas, David Matthew Richards, Yinghong Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.63837; in press
[Author manuscript]

Critical role of cell division control protein 42 in tumor and non-tumor diseases: A systematic review
Junjie Fu, Bo Liu, Hao Zhang, Fangmei Fu, Xiaohui Yang, Linlin Fan, Minying Zheng, Shiwu Zhang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65415; in press
[Author manuscript]

Targeted inhibition of ACLY expression to reverse the resistance of sorafenib in hepatocellular carcinoma
Hong Sun, Jin Wang, Pu Guo, Yong Shen, Lunjun Zhang, Chao Lin, Fengchao Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.52778; in press
[Author manuscript]

miR-17-5p promotes the invasion and migration of colorectal cancer by regulating HSPB2
Weifang Yu Jia Wang Chao Li Mingda Xuan Shuangshuang Han Yingfu Zhang Pengfei Liu Zengren Zhao
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65614; in press
[Author manuscript]

Neutrophil extracellular traps in hepatocellular carcinoma are enriched in oxidized mitochondrial DNA which is highly pro-inflammatory and pro-metastatic
Lu-Yu Yang;Xiao-Tian Shen, Hao-Ting Sun, Wen-Wei Zhu, Ju-Bo Zhang, Lu Lu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64170; in press
[Author manuscript]

Rutaecarpine suppresses the proliferation and metastasis of colon cancer cells by regulating the STAT3 signaling
Shixin Chan, Rui Sun, Xucan Tu, Manyu Guo, Qianqian Yuan, Zhen Yu, Zhenglin Wang, Shaocheng Hong, Wei Han, Bingbing Zou, Zeng Li, Huabing Zhang, Wei Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66177; in press
[Author manuscript]

Activation of the Hedgehog pathway mediates resistance to epidermal growth factor receptor inhibitors in non-small cell lung cancer
Hualin Chen, Donghong Yang, Yongcun Wang, Hua Tao, Yiping Luo, Aibing Wu, Shujun Li, Zhixiong Yang, Ming Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.63410; in press
[Author manuscript]

Exosomal miR-552-5p promotes tumorigenesis and disease progression via the PTEN/TOB1 axis in gastric cancer
Lingyu Zhu, Suisui Zhang, Songda Chen, Huijie Wu, Mengjie Jiang, Aiqun Liu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66903; in press
[Author manuscript]

ACOT12-mediated acetyl-CoA hydrolysis suppresses intrahepatic cholangiocarcinoma metastasis by inhibiting epithelial-mesenchymal transition
Xu Zhou, Yu Zhou, Weiqing Shao, Liang Hong, Ming Lu, Wenwei Zhu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.62169; accepted
[Author manuscript]

Identification of tumor microenvironment‐based genes associated with acquired resistance to EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor in Lung Adenocarcinoma
Wenjie Chen, Wen Li, Zhenkun Liu, Guangzhi Ma, Yunfu Deng, Lingling Zhu, Qinghua zhou
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.57008; in press
[Author manuscript]

TSPAN1-elevated FAM110A promotes pancreatic cancer progression by transcriptionally regulating HIST1H2BK
Hua Huang, Huan Li, Ting Zhao, Aamir Ali Khan, Ruining Pan, Sijia Wang, Shensen Wang, Xinhui Liu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66404; in press
[Author manuscript]

Impact of operation duration on short-term and long-term prognosis in patients undergoing radical colorectal surgery
Xuefang Shen, Changming Zhou, Qing Hua, Liu Yang, Weiwei Zhao, Pingbo Xu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65817; in press
[Author manuscript]

MicroRNA-506-3p inhibits ovarian cancer metastasis by down-regulating the expression of EZH2
Yue Sun, Chao Meng, Guoyan Liu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66959; in press
[Author manuscript]

miR-1247-3p targets STAT5A to inhibit lung adenocarcinoma cell migration and chemotherapy resistance
Jiansheng Lin, Xinyang Zheng, Jun Guan, Haizhan Shi
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65167; accepted
[Author manuscript]

The m6A RNA methyltransferase METTL3/METTL14 promotes leukemogenesis through the mdm2/p53 pathway in acute myeloid leukemia
Lina Sang, Xia Wu, Duolan Naren,Tianyou Yan, Xiaoyan Liu, Xue Zheng, Nanchen Zhang, Huifang Wang, Yarong Li and Yuping Gong
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60381; in press
[Author manuscript]

Glutamate dehydrogenase 1 mediated glutaminolysis sustains HCC cells survival under glucose deprivation
Yujiao Zhou, Haibo Yu, Shengtao Cheng, Yao Chen, Lin He, Jihua Ren, Xin He, Juan Chen, Lu Zheng, Fan Li
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64195; in press
[Author manuscript]

A Preliminary Study on Exploring A Potential Ultrasound Method for Identifying Cervical Cancer
Qiuqing Zheng, Chunyi Lin, Dong Xu, Huicheng Zhao, Mei Song, Di Ou,Le Shi
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60413; in press
[Author manuscript]

circ_0000567/miR-421/TMEM100 Axis Promotes the Migration and Invasion of Lung Adenocarcinoma and Is Associated with Prognosis
Yang Hong, Jiahui Si, Bufan Xiao, Ying Xiong, Chenyue Dai, Yue Yang, Shaolei Li, Yuanyuan Ma
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60124; accepted
[Author manuscript]

FOXK2 promotes the proliferation of papillary thyroid cancer cell by down-regulating autophagy
Songze Li, Pengliang Wang, Ju Hao, Tiantong Zhu, Jingwen Shi, Ying Huang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60730; in press
[Author manuscript]

Low PARP-1 expression level is an indicator of poor prognosis in patients with stage II and III gastric cancer
Song Ee Park, Hee Sung Kim, Eun-Jung Jung, Ja Hee Suh, Hyeyoung Min, Kyong-Choun Chi, Jong Won Kim, Joong-Min Park, In Gyu Hwang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65145; in press
[Author manuscript]

Metabolomic Profiling on Plasma Reveals Potential Biomarkers for Screening and Early Diagnosis of Intestinal-type Gastric Cancer and Precancerous Stages
Lijing Du, Shasha Li, Xue Xiao, Jin Li, Shuai Ji, Wenlu Chen, Huizi Jin, Zhaolai Hua, Juming Ma, Xi Wang, Shikai Yan
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60963; accepted
[Author manuscript]

Down-regulated C4orf19 confers poor prognosis in colon adenocarcinoma identified by gene co-expression network
Wanpeng Wang, Xiaolu Lin, Ran Yu, Suqin Zhou, Yanyan Liu, Haifeng Jia, Juan Pu, Feng Han, Yanzhi Bu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.63635; in press
[Author manuscript]

SEC61G regulates breast cancer cell proliferation and metastasis by affecting the Epithelial-Mesenchymal Transition
Lingli Jin, Danxiang Chen, Suzita Hirachan, Adheesh Bhandari, Qidi Huang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65879; in press
[Author manuscript]

Novel Insights Into Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Ophthalmic Relapses From A Nationwide Cohort Study
Solenne Le Louet, Véronique Icart, Marion Strullu, Arnaud Petit, Claire Freycon, Pascale Blouin, Jill Serre, Nicolas Rama, Yves Reguerre, Christophe Piguet, Marlène Pasquet, Audrey David, Pauline Simon, Marilyne Poiree, Liana Carausu, Fanny Rialland, Wadih Abouchahla, Paul Saultier, Stéphane Ducassou, Julie Valduga, André Baruchel, Yves Bertrand, Carine Domenech
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64996; in press
[Author manuscript]

Identification of a Metastasis-Related Protein IFI16 in esophageal cancer using a proteomic approach
Zhiyu Wang, Bing Sheng, Zichao Wei, Yi Li, Zhihua Liu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.59286; accepted
[Author manuscript]

Deubiquitinase OTUD7B is a potential prognostic biomarker in diffuse large B-cell lymphoma
Shi Qiu, Yizhen Liu, Ailing Gui, Zuguang Xia, Wen Liu, Juan J. Gu, Ji Zuo, Ling Yang, Qunling Zhang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65835; in press
[Author manuscript]

Unique cohorts of salivary gland cancer cells as an in-vitro model of circulating tumor cells
Callie Mincy, Donald Reed, Kathryn Carter, Luke Revelt, Anita Joy
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.62570; accepted
[Author manuscript]

Synergistic effects of CP-25 and 5-fluorouracil on the hepatocellular carcinoma in vivo and in vitro through regulating activating mitochondrial pathway
Wei Chang, Shuai Jin, Pei-Pei Li, Sha-Sha Song, Ping-Fan Yuan, Hao Liu, Wei Wei, Jing-Tao Lu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.54702; in press
[Author manuscript]

Dynamic changes of platelets before and after surgery predict the prognosis of patients with operable non-small cell lung cancer
Wei Yang, Yating Yao, Yingying Chen, Fangsi Jin, Tingting Zheng, Xinyi Ai, Ting Zhang, Chunming Ding, Minghua Jiang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65129; in press
[Author manuscript]

CCL21/CCR7 Inhibited the Development of T Cell Lymphoma by Promoting NK Cell Migration via JAK2/STAT3 Signaling Pathway
Juan Tong, Kang Ding, Lihua Zhu, Na Zhao, Wen Yao, Huilan Liu, Zimin Sun
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64842; accepted
[Author manuscript]

Different Susceptibilities of Human Melanoma Cell Lines to G2/M Blockage and Cell Death Activation in Response to the Estrogen Receptor Beta agonist LY500307
Giada Pontecorvi, Maria Bellenghi, Sabrina Tait, Valentina Tirelli, Paola Matarrese, Gianfranco Mattia, Alessandra Carè, Rossella Puglisi
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65425; accepted
[Author manuscript]

A Proposal for Future Modifications on Clinical TNM Staging System of Retinoblastoma Based on the American Joint Committee on Cancer Staging Manual, 7th and 8th Editions
Yacoub A. Yousef,MD, Ibrahim Qaddoumi, MD, Dalia AlRimawi, Mario Damiano Toro, MD, PhD, Mona Mohammad,MD, Sandrine Zweifel, MD, Robert Rejdak,MD, PhD, Katarzyna Nowomiejska, MD, PhD, Rashed Nazzal, MD, Mustafa Mehyar,MD, Imad Jaradat, MD, Iyad Sultan,MD, Ibrahim Al-Nawaiseh, MD, Maysa Al-Hussaini;MD
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.61005; accepted
[Author manuscript]

RBM47 downregulation promotes renal cancer cell malignancy and predicts poor patient survival
Cheng Wang, Xiangui Meng, Zhiyong Xiong, Yuzhong Ye, Changfei Yuan, Jian Shi, Zhixian Chen, Di Liu, Wen Xiao, Xiaoping Zhang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.56425; accepted
[Author manuscript]

MiR-211-5p inhibits the biological behaviors of colorectal cancer via SPARC-related growth factor pathways
Xiaoyu Wu, Yu Chen, Ya Zhu, Facai Cui
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60269; accepted
[Author manuscript]

Cold exposure and Capsaicin promote 1,2-dimethylhyrazine-induced colon carcinogenesis in rats correlates with extracellular matrix remodeling
Jing-chun Qin, Wei-tao YuHui-xuan, Yu-qi Liang, Feifei-Nong
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.61098; accepted
[Author manuscript]

Systemic sequential therapy of CisGem, Tislelizumab and Lenvatinib for preoperative advanced intrahepatic cholangiocarcinoma transformation therapy
Yuan Ding, Xin Han, Zhongquan Sun,Jinlong Tang, Yingsheng Wu, Weilin Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.61030; accepted
[Author manuscript]

Histone methyltransferase KMT2D regulated H3K4 methylation and was involved in the pathogenesis of ovarian cancer
Ming Li, Mengdie Shi, Ying Xu, Jianping Qiu, Qing Lv
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.56753; accepted
[Author manuscript]

Serum exosomal miR-34a as a potential biomarker for the diagnosis and prognostic of hepatocellular carcinoma
Shuying Chen, Yinqi Mao, Wei Chen, Chenbin Liu, Han Wu, Jingjun Zhang, Shenghao Wang, Chengpan Wang, Yong Lin, Yuan Lv
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.57205; accepted
[Author manuscript]

SLC25A21 suppresses cell growth in bladder cancer via the reactive oxygen species-mediated mitochondrion-dependent apoptosis pathway
Yong Wang, Jiawen Gao, Shasha Hu, Weiting Zeng, Hui Chen, Liankun Sun, Shuang Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.50906; accepted
[Author manuscript]

EVALUATION OF ANTI-CANCER FUNCTION OF TRANSGENIC HEMATOPOIETIC NATURAL KILLER CELLS
Alireza Pirahmadiana, Shaharudin Abdul Razak, Shamsul Azlin B Ahmad Shamsuddin
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.48343; accepted
[Author manuscript]

Multimodality MRI-based Prediction Model for Histologic Grade of Hepatocellular Carcinoma
Baolin Wu, Fei Jia, Xuekun Li, Kaiyu Wang, Dongming Han, Zhiyun Jia
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.49029; accepted
[Author manuscript]

The association between sites of distant metastases and overall survival in cervical cancer
Ce Wang, Zhenyi Xu, Jiali Song, Yuhong Lu, Meng Wang, Yan Hou
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.41046; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.